สรุปรายงานประจำเดือนมิถุนายน 2556

   สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมิถุนายน 2556 มี อปท. รายงานมาจำนวน 74 เเห่ง 25 จังหวัด

รายละเอียดข่าว
   สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมิถุนายน 2556 มี อปท. รายงานมาจำนวน 74 เเห่ง 25 จังหวัด ประกอบด้วย

1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 56 แห่ง จำนวนประทานบัตร 274 เเปลง

2. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 60 แห่ง จำนวนประทานบัตร 292 แปลง

3. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 26 แห่ง จำนวนประทานบัตร 106 เเปลง

 

Update news:2556-07-16

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนมิถุนายน 2556 ลงเว็ป
 
 

Visitor Number
4226678
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]