การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ห้วยโป่ง
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ระยอง
 เลขที่ประทานบัตร 30965/15479
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 24 มีนาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณหนองหวายโสม  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.170 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 13 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.026 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.450 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 16 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.018 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.075 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 2 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.000 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณบ้านวัดซอยคีรี  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.900 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 14 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.013 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.715 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 26 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.010 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.035 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 9 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.035 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

 

  • ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณหนองหวายโสม  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.870 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 34 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.007 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.515 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 6 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.005 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.125 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 19 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.000 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณบ้านวัดซอยคีรี  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.980 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 19 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.010 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.350 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 18 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.009 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.275 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 22 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.000 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)  
     

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.หนองหวายโสม 2.บ้านวัดซอยคีรี
 โดย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท จี อี ซี คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4339520
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]