FAQs

ประเด็นซักซ้อมความเข้าใจ

สำหรับ ฝ.พร
1. ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ/ความช่วยเหลือแก่ อปท.
2. เมื่อรับรายงานการปฏิบัติงานจาก อปท. แล้ว ให้จัดส่ง กพร. โดยเร็ว เพื่อให้ กพร. สามารถติดตามการทำงานของ อปท. ได้ตามรอบระยะเวลา
3. ในกรณีที่มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงจากการขอเพิ่มชนิดแร่ การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ การขอต่ออายุประทานบัตรให้ ฝ.พร. จัดส่งมาตรการฯ ดังกล่าวให้ อปท. ด้วย


สำหรับ อปท.
เรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบ

1. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. การตรวจการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรวมประทานบัตร
3. การตรวจเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมือง
4. การจัดทำรายงานการตรวจทุกเรื่อง ให้ทำสำเนาเก็บไว้ที่สำนักงานของ อปท. ด้วย เพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของผลการตรวจเดิมได้

เรื่องอื่น ๆ
1. ถ้ามีปัญหา/ข้อขัดข้อง/ต้องการความช่วยเหลือ ขอให้ประสานกับ ฝ.พร. ใน จังหวัดของตน เบอร์โทรศัพท์ และที่ตั้งอยู่ในเล่มคู่มือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การตรวจสอบการทำเหมืองแร่ด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ (เล่มสีเขียวเหลือง)
2. Website : ในขณะนี้ กพร. กำลังดำเนินการพัฒนาช่องทางติดต่อระหว่าง อปท. กับ กพร. โดยใช้ชื่อว่า
WWW. Borm-dpim.com ดังนั้นในช่วงนี้ขอความร่วมมือให้ อปท. เข้าไปเยี่ยมชมเพื่อจะได้ให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนา Website ดังกล่าว และในอนาคตจะพัฒนาให้สามารถ Download มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับใช้ในการตรวจของ อปท. ได้ และเพื่อให้ อปท. ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้ถูกต้องตรงกันหรือไม่
3. ภารกิจที่ กพร. ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ถูกกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ว่าเป็นภารกิจที่หน่วยงานของรัฐ (กพร.) ทำร่วมกับ อปท. และกำหนดให้เป็นภารกิจที่ต้องทำ เมื่อมีการถ่ายโอนแล้วให้ถือเป็น ความรับผิดชอบของ อปท. ที่ต้องดำเนินการต่อไป เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น


สำหรับกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ขอความร่วมมือให้กลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช่วยติดตาม/เร่งรัดให้ อปท. แต่ละแห่งภายในจังหวัดของท่านดำเนินตามภารกิจที่ถ่ายโอน และปฏิบัติงานตามรอบระยะเวลา ที่ได้กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติ
 

 

Visitor Number
5205946
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]