เกี่ยวกับเรา

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  กระทรวงอุตสาหกรรมได้ถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2546  โดยมีภารกิจที่ถ่ายโอน  2  ภารกิจดังนี้
 

1.  การติดตามและตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษในการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติแร่  พ.. 2510  และกิจกรรมต่อเนื่อง  มีขอบเขตการถ่ายโอน  ข้อ  คือ


                 1.1  ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานดังกล่าวต้องได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม      ให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่ และต้องผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจก่อน โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือวิธีการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่องการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองแร่ พ..2545 (เอกสารหมายเลข 1)


                 1.2  ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานให้ปฏิบัติตามคู่มือวิธีการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองแร่ ..2545 (เอกสารหมายเลข 2)  และต้องผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจก่อน


                 1.3  การดำเนินงานโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและโครงการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองแร่แล้ว

การดำเนินงานดังกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการโดยตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการได้เอง  ทั้งนี้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะเป็นผู้ให้คำปรึกษา
 

2.  การดำเนินการตามกฎหมาย  มีขอบเขตการถ่ายโอน 2 ข้อ คือ


                 2.1  การมีส่วนร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการ

การดำเนินงานให้ปฏิบัติตามคู่มือวิธีการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง การให้ความเห็นในการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ พ..2545 (เอกสารหมายเลข 3)  และต้องผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจก่อน


                 2.2  การให้ความเห็น/คำแนะนำ และการรายงานข้อเท็จจริงต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมาย


การดำเนินงานดังกล่าวต้องได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม      ให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่ และต้องผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจก่อน โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือวิธีการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการให้ความเห็น
/คำแนะนำ และการรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการร้องเรียนจากการทำเหมืองแร่ พ..2545 (เอกสารหมายเลข 4)


ทั้งนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ได้จัดทำคู่มือวิธีปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนไว้แล้ว   นอกจากนี้ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ อปท. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ. 2510  ตามคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 467/2546  ลงวันที่ 29 สิงหาคม  2546  แก้ไขเพิ่มเติม               ตามคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 127/2547  ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2547   โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวมีอำนาจและหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรา 70  แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510  เฉพาะในเขตท้องที่ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่  โดยให้มีหน้าที่เฉพาะตามภารกิจที่มอบหมายไว้ข้างต้น

                       
ในการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าว  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของ อบต. และเทศบาลที่มีประทานบัตรและคำขอประทานบัตรเหมืองแร่ตั้งอยู่มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546  จนถึงปัจจุบัน

                       
สำหรับการดำเนินงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนนั้นกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการรายงานและการจัดส่งรายงานการดำเนินงานของ อปท.  โดยให้จัดส่งให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ทราบ (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด)  หลังจากนั้น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจะพิจารณาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (ถ้ามี)  และจัดส่งรายงานและ             ผลการแก้ไข (ถ้ามี)  มายังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ซึ่งสำนักบริหารและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบดูแลข้อมูลดังกล่าว  รวมทั้งได้ดำเนินการติดตาม
ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ อปท. โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่
 

                        1.  นางสัณห์สุดา   ไชยสิงห์                     หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

                        2.  นายอนุ    กัลลประวิทย์                        นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 8ว

                        3.  นางนัยนา   กัลลประวิทย์                     นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 7ว

                        4.  นายอนันต์     ช่วยสกุล                         ช่างเหมืองแร่ 5

                        5.  นางสาววราภรณ์   รมเพ็ง                    นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

นอกจากนั้น ยังได้มีการพัฒนาแนวทางการรายงาน  โดยให้สามารถรายงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต   ซึ่งขณะนี้อยู่ในระยะทดลอง  ดังนั้นหาก อปท. ใดประสงค์จะส่งรายงานก็สามารถทำได้  แต่ทั้งนี้ต้องส่งสำเนารายงานให้ด้วย

 

Visitor Number
5627187
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]