รายชื่อ อปท.

ค้นหา
 ชื่อ อปท.
 ชื่อนายก อปท.
 ชื่อปลัด อปท.
 ตำบล/เทศบาล
 อำเภอ
 จังหวัด   ดูข้อมูลทั้งหมด
ชื่อ อปท.

  ชื่อนายก อปท.

ชื่อปลัด อปท.

  ตำบล/เทศบาล

  อำเภอ

จังหวัด

  เบอร์โทร

 ทับปริก

  ดาบตำรวจสุรศักดิ์ เกิดสุข

 นายเทอดเกียรติ์ อ่อนเนียม

  ทับปริก

  เมือง

กระบี่

  075-701862

 หน้าเขา

  นายชะโอสถ สังข์รอด ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

 นายชะโอสถ สังข์รอด

  หน้าเขา

  เขาพนม

กระบี่

  075-602589

 นิคมพัฒนา

  นายศิริศักดิ์ มีชื่อ

 นายเกศโกมล จารุทรรศน์

  นิคมพัฒนา

  เมืองลำปาง

ลำปาง

  054-825585

 เทศบาลตำบลแม่ทะ

  จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร

 นายบุญฤทธิ์ บุญทาหมั้น

  เทศบาลำตำบลแม่ทะ

  แม่ทะ

ลำปาง

  054-331626

 หัวเสือ

  นายสุรินทร์ วงศ์เก๋

 นายอำนาจ คำภิระปาวงศ์

  หัวเสือ

  แม่ทะ

ลำปาง

  054-019711

 เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

  นายเอนก แก้วกำพล

 นายนรินทร์ ห่วงไธสง

  เทศบาลตำบลแม่เมาะ

  แม่เมาะ

ลำปาง

  0-5434-0104

 บ้านดง

  นายรู้ จันทะคุณ

 นางสานวลศรี ยอยยิ้ม

  บ้านดง

  แม่เมาะ

ลำปาง

  055009820

 เมืองมาย

  นายไสว ลาภเกิด

 นายพิทักษ์ ดีมาก ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

  เมืองมาย

  แจ้ห่ม

ลำปาง

  081-8858680

 เทศบาลตำบลบ้านสา

  นายนภปนนท์ สุรินทร์โท

 นายสหัสทัย เพชรรัตน์

  เทศบาลตำบลบ้านสา

  แจ้ห่ม

ลำปาง

  054-369757

 ปงดอน

  นายณรงค์ ไปเร็ว

 นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ

  ปงดอน

  แจ้ห่ม

ลำปาง

  054834654 , 054834669

 แม่ถอด

  นายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ

 ว่าที่ ร.ต.พิสิทธิ์ พิรุณกล

  แม่ถอด

  เถิน

ลำปาง

  054-214040

 แม่กัวะ

  นายสุรินทร์ ฉิมพลี

 นายสุรินทร์ ฉิมพลี

  แม่กัวะ

  สบปราบ

ลำปาง

  054-242034,054-242035

 แม่ตีบ

  นายชนชาย ใจหล้า

 ว่าง

  แม่ตีบ

  งาว

ลำปาง

  054-831079, 088-5478509

 บ้านหวด

  นายเทพรัตน์ สิทธิวงค์

 นายสำเริง ยาสมุทร

  บ้านหวด

  งาว

ลำปาง

  054-209590

 เทศบาลตำบลศาลา

  นายบุญธรรม พรหมปลูก

 นางอัญชลี ฤทธิ์ประภา

  เทศบาลตำบลศาลา

  เกาะคา

ลำปาง

  0-5428-2346 ต่อ 101

 เทศบาลตำบลเมืองยาว

  นายพงษ์ศักดิ์ แก้วปินตา

 นางสาวสายสุนีย์ สุภาจันทร์

  เทศบาลตำบลเมืองยาว

  ห้างฉัตร

ลำปาง

  0-5434-3298

 แม่พริก

  นายไกรวิชญ์ ปัญญาชัย

 -

  แม่พริก

  แม่พริก

ลำปาง

  054-299682

 เทศบาลตำบลไม้งาม

  นายไพศาล ชมภู

 นายสมเกียรติ คฤหะมาน

  เทศบาลตำบลไม้งาม

  เมืองตาก

ตาก

  055-513301

 วังประจบ

  นายเสน่ห์ น่วมนวล

 นางวิรวัลย์ ธนะไชย

  วังประจบ

  เมืองตาก

ตาก

  055-891552 ต่อ 11

 เกาะตะเภา

  นางสาวแสงเทียน แก้วกล้า รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา

 นางสาวแสงเทียน แก้วกล้า

  เกาะตะเภา

  บ้านตาก

ตาก

  055-898-232

 เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ

  นายกำจัด นิลจันทร์

 นางสาวพนมวรรณ นันตาดี

  เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ

  บ้านตาก

ตาก

  055-555315 - 6

 วังหมัน

  นายวิฑูรย์ ภู่ชินาพันธ์

 พ.อ.อ.มานพ หลั่งสิโย

  วังหมัน

  สามเงา

ตาก

  055-500028

 เทศบาลตำบลสีมามงคล

  นายวิโรจน์ ศรีสังข์

 นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์

  เทศบาลตำบลสีมามงคล

  ปากช่อง

นครราชสีมา

  044-361444

 คลองม่วง

  นายประทีป เรืองเกษม

 นายปวริศ บุดสาเดช

  คลองม่วง

  ปากช่อง

นครราชสีมา

  044-249046, 044-249694

 หนองน้ำแดง

  นายสุทิน บางประสิทธิ์

 นายวิชิต อกอุ่น

  หนองน้ำแดง

  ปากช่อง

นครราชสีมา

  044-365412

 ทุ่งอรุณ

  นายวิระชาติ จิตรพิทักษ์เลิศ

 นายเจริญ ไวย์สูงเนิน

  ทุ่งอรุณ

  โชคชัย

นครราชสีมา

  044-756530

 สัมฤทธิ์

  ว่าท่ร้อยตรีศิริโชค นิยมไร่

 นายชุมพวง จันทะดวง

  สัมฤทธิ์

  พิมาย

นครราชสีมา

  044-481317 ถึง 8

 โตนด

  นายกฤติพงค์ ถวิลสุวรรณวัง

 นางสุนีย์ หอมหวล

  โตนด

  โนนสูง

นครราชสีมา

  044-332015

 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต

  นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน

 นายราเชนทร์ เพียรดี

  เทศบาลตำบลหนองหัวแรต

  หนองบุญมาก

นครราชสีมา

  044-330189

 บัลลังก์

  นายสวัสดิ์ เกิดบ้านกอก

 -

  บัลลังก์

  โนนไทย

นครราชสีมา

  044-753609

 อ่าวลึกน้อย

  นายประพิชย์ หลังสัง

 นายสมเจตน์ คงทุง

  อ่าวลึกน้อย

  อ่าวลึก

กระบี่

  075619919

 เขาใหญ่

  นายกองทัพ พันธ์เถระ ปฏฺบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่

 นายกองทัพ พันธ์เถระ

  เขาใหญ่

  อ่าวลึก

กระบี่

  075-819465

 คลองขนาน

  นายประเสริฐ สันหาด

 นายพรจรัส กงสะเด็น

  คลองขนาน

  เหนือคลอง

กระบี่

  075-652310 , 075-652315

 บ้านเก่า

  นายวันชัย สัตย์ซื่อ

 นายเลิศไพบูลย์ โชติกะพุกกณะ

  บ้านเก่า

  เมือง

กาญจนบุรี

  034-654037

 เทศบาลเมืองปากแพรก

  นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล

 นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ

  เทศบาลเมืองปากแพรก

  เมือง

กาญจนบุรี

  034-511331-2 ต่อ 113-116

 พังตรุ

  นายธนะรัตน์ จันทร์เพ็ญ

 ว่าง

  พังตรุ

  ท่าม่วง

กาญจนบุรี

  034-540835

 เขาน้อย

  นายอนันต์ แม้นทิม

 นายทิฆัมพร คุ้มวงศ์

  เขาน้อย

  ท่าม่วง

กาญจนบุรี

  034-910225

 กลอนโด

 

 ส.ต.ต.หญิงมารศรี จงเจริญ

  กลอนโด

  ด่านมะขามเตี้ย

กาญจนบุรี

 

 ศรีมงคล

  นายชลอ ประทีป

 นายอนวัช เพชรวิโรจน์

  ศรีมงคล

  ไทรโยค

กาญจนบุรี

  0 - 34686633

 เทศบาลตำบลรางหวาย

  นายคำรณ เบ็ญพาด

 นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ

  เทศบาลตำบลรางหวาย

  พนมทวน

กาญจนบุรี

  034-540984 ต่อ 107

 เทศบาลตำบลบ้านพราน

  นายสมาน บางพราน

 นางสาวรจเรข โตพิทักษ์ (รองฯ รก.)

  พรานกระต่าย

  พรานกระต่าย

กำแพงเพชร

  055761094

 ถ้ำกระต่ายทอง

  นายสมเดช คมขำ

 นายดำเนิน เงินทอง (หน.สป.)

  ถ้ำกระต่ายทอง

  พรานกระต่าย

กำแพงเพชร

  055-761142

 บริบูรณ์

  นายสมเกียรติ ไชยพิมพ์

 สิบตำรวจเอกอุสา เพชรเสถียร

  บริบูรณ์

  สีชมพู

ขอนแก่น

  099-176-1333

 ดงลาน

  นายไสว โสภาชัย

 นายประวิ ยานกาย รักษาราชการแทน

  ดงลาน

  สีชมพู

ขอนแก่น

  080-0135552

 วังสวาบ

  นายนิพนธ์ ทองแท่งไทย

 นางรจนา ชาติทหาร รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัดอบต.

  วังสวาบ

  ภูผาม่าน

ขอนแก่น

  043-040066

 นาหนองทุ่ม

  นายธิษณ์พิสุทธิ์ พุทธวงษ์

 นายณัฐโรจน์ แก้วมาลา

  นาหนองทุ่ม

  ชุมแพ

ขอนแก่น

  043-009709

 ช้างข้าม

  นางสาวพัชรินทร์ จินดาพรรณ

 นางณัชชา หิรัญโรจน์

  ช้างข้าม

  นายายอาม

จันทบุรี

  039-370049

 ขุนซ่อง

  นายเดช จินโนรส

 นายภานุพันธ์ หิรัญศิริวรโชติ

  ขุนซ่อง

  แก่งหางแมว

จันทบุรี

  0-3930-8936

 เทศบาลตำบลอ่างคีรี

  นายประเสริฐ ผลมาก

 -

  เทศบาลตำบลอ่างคีรี

  มะขาม

จันทบุรี

  039-389539 ต่อ 16

 เทศบาลตำบลทับไทร

  นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง

 -

  เทศบาลตำบลทับไทร

  โป่งน้ำร้อน

จันทบุรี

  039-447317 ถึง 8

  หน้าที่   | 1 23456789101112

 

Visitor Number
5623776
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]