การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หน้าพระลาน
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28044/14880
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560
 รายละเอียด
 

เรื่องผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน  จำนวน 3 สถานี
  
    1. บริเวณวัดเบญจคีรีนคร
- วันที่  มกราคม 2560 ไม่ได้ทำการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีการระเบิดเหมือง 
- วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2560  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวทแยง มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.250 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ N/A เฮิตรซ์ ค่าการขจัด เท่ากับ 0.00100 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.225 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ N/A เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00100 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.375 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 31.30 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00100 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
- วันที่ 23 มีนาคม  2560 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวทแยง มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.508 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 57.00 เฮิตรซ์ ค่าการขจัด เท่ากับ 0.00146 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.826 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 73.00 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00171 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.699 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 64.00 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00180 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
- วันที่ 24 เมษายน 2560 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวทแยง มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 85.00 เฮิตรซ์ ค่าการขจัด เท่ากับ 0.00028 มิลลิเมตร/วินาที ในแกนแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.191 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ N/A เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.445 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 57.00 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00140 มิลลิเมตร (ค่าอยู่ในเเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
- วันที่ 23 พฤษภาคม  2560 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวทแยง มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ N/A เฮิตรซ์ ค่าการขจัด เท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร/วินาที ในแกนแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.508 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 73.00 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.04490 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ N/A เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร (ค่าอยู่ในเเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)                         
- วันที่  มิถุนายน 2560 ไม่ได้ทำการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีการระเบิดเหมือง
 
      2. บริเวณวัดคีรีวงศ์
- วันที่  มกราคม 2560 ไม่ได้ทำการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีการระเบิดเหมือง  
- วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2560  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวทแยง มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.325 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 41.70 เฮิตรซ์ ค่าการขจัด เท่ากับ 0.00200 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.200 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ N/A เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00100 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.200 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ N/A เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00100 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
- วันที่ 23 มีนาคม  2560 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวทแยง มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.625 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 41.70 เฮิตรซ์ ค่าการขจัด เท่ากับ 0.00500 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.425 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ N/A เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00171 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.350 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ N/A เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00100 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
- วันที่ 24 เมษายน 2560 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวทแยง มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ N/A เฮิตรซ์ ค่าการขจัด เท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร/วินาที ในแกนแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.572 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 85.00 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00090 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 39.00 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00053 มิลลิเมตร (ค่าอยู่ในเเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
- วันที่ 23 พฤษภาคม  2560 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวทแยง มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ N/A เฮิตรซ์ ค่าการขจัด เท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร/วินาที ในแกนแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.572 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 85.00 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.02560 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ N/A เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร (ค่าอยู่ในเเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)                          - วันที่  มิถุนายน 2560 ไม่ได้ทำการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีการระเบิดเหมือง     
     
3. บริเวณวัดนิคมพัฒนา
- วันที่  มกราคม 2560 ไม่ได้ทำการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีการระเบิดเหมือง  
- วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2560  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวทแยง มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.375 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ N/A เฮิตรซ์ ค่าการขจัด เท่ากับ 0.00500 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.375 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 50.00 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00500 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.475 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 19.20 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00800 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
- วันที่ 23 มีนาคม  2560 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวทแยง มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ N/A เฮิตรซ์ ค่าการขจัด เท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.445 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 23.00 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00273 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 23.00 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00133 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
- วันที่ 24 เมษายน 2560 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวทแยง มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.191 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ N/A เฮิตรซ์ ค่าการขจัด เท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร/วินาที ในแกนแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ N/A เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.445 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 73.00 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00016 มิลลิเมตร (ค่าอยู่ในเเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
- วันที่ 23 พฤษภาคม  2560 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวทแยง มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.476 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ N/A เฮิตรซ์ ค่าการขจัด เท่ากับ 0.00113 มิลลิเมตร/วินาที ในแกนแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.286 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ N/A เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00059 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.508 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 73.00 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00202 มิลลิเมตร (ค่าอยู่ในเเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)                          - วันที่  มิถุนายน 2560 ไม่ได้ทำการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีการระเบิดเหมือง  

 - N/A = Not Applicable

หมายเหตุ: *ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหินในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณวัดเบญจคีรีนคร 2. บริเวณวัดคีรีวงศ์ 3. บริเวณวัดนิคมพัฒนา
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4508070
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]