การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เขาชะงุ้ม
 อำเภอ โพธาราม
 จังหวัด ราชบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21069/15790
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2560
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 20 เมษายน 2560

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสันสะเทือน  จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณบ้านเรือนด้านทิศเหนือ ระยะห่าง 300 เมตร ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 4.997 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 24 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.030 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.939 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 13 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.016 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 3.137 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 39 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.018มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

**หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7พฤศจิกายน 2548)ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านเรือนด้านทิศเหนือ ระยะห่าง 300 เมตร
 โดย บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4506931
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]