การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. พลับพลาไชย
 อำเภอ อู่ทอง
 จังหวัด สุพรรณบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28468/15642
 ลำดับที่ 2
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2551
 รายละเอียด
 เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี
                 1. บริเวณแหล่งโบราณคดีเขาพระ  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.254 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่และค่าการขจัดไม่สามารถระบุค่าได้ ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่และค่าการขจัดไม่สามารถระบุค่าได้ ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาค <0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่และค่าการขจัดไมสามารถระบุค่าได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
                 2. บริเวณชุมชนบ้านซับใหญ่(สำนักสงฆ์ซับใหญ่) ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.508 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 18 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00415 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 85 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.191 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 27 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
                 3. บริเวณชุมชนบ้านเขาวงศ์(วัดเขาวงศ์) ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.508 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 15เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00505 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 18 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00102 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 43 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00301 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
                 4. บริเวณชุมชนบ้านเขาทอก(วัดคีรีเจริญผล)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.127 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่และค่าการขจัดไม่สามารถระบุค่าได้ ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่และค่าการขจัดไม่สามารถระบุค่าได้ ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาค <0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่และค่าการขจัดไมสามารถระบุค่าได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
 
 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณแหล่งโบราณคดีเขาพระ 2.บริเวณชุมชนบ้านซับใหญ่(สำนักสงฆ์ซับใหญ่) 3.บริเวณชุมชนบ้านเขาวงศ์(วัดเขาวงศ์) 4.บริเวณชุมชนบ้านเขาทอก(วัดคีรีเจริญผล)
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4622997
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]