การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลเมืองทับกวาง
 อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 32448/15684
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2551 

เรื่องผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน  จำนวน 2 สถานี

1. บริเวณบ้านทับกวาง หมู่4

 • วันที่ 7 มกราคม 2551  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.175 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่และค่าการขจัดไม่สามารถตรวจวัดค่าได้  ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 6.50 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 10 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.145 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.125 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 8 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดไม่สามารถตรวจวัดได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 • วันที่ 4 กุมภาพันธ์  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.200 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 6 เฮิตรซ์ ค่าการขจัด เท่ากับ 0.105 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.240 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 5 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.332 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.400 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 6 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.008 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 • วันที่ 3 มีนาคม 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้
 • วันที่ 8 เมษายน 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้
 • วันที่ 5 พฤษภาคม 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้
 • วันที่ 9 มิถุนายน 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.190 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 57 เฮิตรซ์ ค่าการขจัด เท่ากับ 0.0005 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0635 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 85 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0001 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.111 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 57 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0002 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

2. บริเวณศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง

 • วันที่ 7 มกราคม 2551  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.111 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 20 เฮิตรซ์ ค่าการขจัด เท่ากับ 0.001 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.111 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 15 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.001 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 21 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.001 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 • วันที่ 4 กุมภาพันธ์  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.800 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 4 เฮิตรซ์ ค่าการขจัด เท่ากับ 0.250 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 54.0 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ไม่สามารถตรวจวัดได้ ค่าการขจัดเท่ากับ 7.770 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.200 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 4 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.100 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 • วันที่ 3 มีนาคม 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้
 • วันที่ 8 เมษายน 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้
 • วันที่ 5 พฤษภาคม 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้
 • วันที่ 9 มิถุนายน 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้

   

 • ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2551 

เรื่องผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน  จำนวน 2 สถานี

1. บริเวณบ้านทับกวาง หมู่4

 • วันที่ 8 กรกฎาคม 2551  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวาง(Tranverse) มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.06 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 57 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0026 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง(Vertical) ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.651 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ >100 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00082 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว(Longitudinal) ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.794 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 73       เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00181มิลลิเมตร(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 • วันที่ 5 สิงหาคม 2551  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้
 • วันที่ 3 กันยายน 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวาง(Tranverse) มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.191 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 64 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง(Vertical) ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ >100 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00022 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว(Longitudinal) ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.191 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 73       เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 • วันที่ 3 ตุลาคม 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวาง(Tranverse) มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.508 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 47 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00186 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง(Vertical) ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ >100 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00025 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว(Longitudinal) ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.508 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 51       เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00155 มิลลิเมตร(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวาง(Tranverse) มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0137 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ >100 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00002 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง(Vertical) ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ไม่สามารถตรวจวัดค่าได้ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว(Longitudinal) ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0794 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 4.3    เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0106 มิลลิเมตร(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 • วันที่ 2 ธันวาคม 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้

2. บริเวณศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง

 • วันที่ 8 กรกฎาคม 2551  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้
 • วันที่ 5 สิงหาคม 2551  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวาง(Tranverse) มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.191 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 64 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0000 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง(Vertical) ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ >100 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00022 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว(Longitudinal) ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.191 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 73       เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 • วันที่ 3 กันยายน 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้
 • วันที่ 3 ตุลาคม 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวาง(Tranverse) มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 57 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0011 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง(Vertical) ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ >100 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0005 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว(Longitudinal) ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.635 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 47       เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00229 มิลลิเมตร(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวาง(Tranverse) มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.445 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 11 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0062 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง(Vertical) ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 18 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00375 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว(Longitudinal) ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.445 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 17       เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00688 มิลลิเมตร(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 • วันที่ 2 ธันวาคม 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวาง(Tranverse) มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.798 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 57 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0022 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง(Vertical) ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.508 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ ไม่สามารถตรวจวัดค่าได้ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00099 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว(Longitudinal) ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.875 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ไม่สามารถตรวจวัดค่าได้ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00235 มิลลิเมตร(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)    

 

หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้ 

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

1

4.7

0.75

21

26.4

0.20

2

9.4

0.75

22

27.6

0.20

3

12.7

0.67

23

28.9

0.20

4

12.7

0.51

24

30.2

0.20

5

12.7

0.40

25

31.4

0.20

6

12.7

0.34

26

32.7

0.20

7

12.7

0.29

27

33.9

0.20

8

12.7

0.25

28

35.2

0.20

9

12.7

0.23

29

36.4

0.20

10

12.7

0.20

30

37.7

0.20

11

13.8

0.20

31

39.0

0.20

12

15.1

0.20

32

40.2

0.20

13

16.3

0.20

33

41.5

0.20

14

17.6

0.20

34

42.7

0.20

15

18.8

0.20

35

44.0

0.20

16

20.1

0.20

36

45.2

0.20

17

21.4

0.20

37

46.5

0.20

18

22.6

0.20

38

47.8

0.20

19

23.9

0.20

39

49.0

0.20

20

25.1

0.20

>40

50.8

0.20

         *มาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

         *ประกาศกระทรงวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548


 

      

        

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านทับกวาง หมู่4 2.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
 โดย บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5141344
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]