การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. พุคำจาน
 อำเภอ พระพุทธบาท
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 26854/15228
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551
 รายละเอียด
 เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี
                 1. บริเวณถ้ำพุทธนิมิตร สำนักสงฆ์นิคมเทพประทาน  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวแกนยาวมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.635 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 51 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.002 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 64 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.001 มิลลิเมตร ส่วนในแนวแกนขวางยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.699 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 64 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.002 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
                 2. บริเวณริมถนนหลวงหมายเลข 21  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวแกนยาวมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.048 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ >100 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ <0.001 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.064 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ >100        เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ <0.001 มิลลิเมตร ส่วนในแนวแกนขวางยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.064 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ >100 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ <0.001 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 สถานที่ตรวจวัด 1.ถ้ำพุทธนิมิตร สำนักสงฆ์นิคมเทพประทาน 2.ริมถนนหลวงหมายเลข 21
 โดย บริษัท เอส ซี จี ซิเมนต์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4556328
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]