การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หน้าพระลาน
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28613/15419
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2551
 รายละเอียด
 เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 3  สถานี
                 1. ถนนลาดยางด้านทิศใต้ของโครงการ  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวแกนยาวมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.33 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 17 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0109 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.445 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 30 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00220 มิลลิเมตร ส่วนในแนวแกนขวางค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.762 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 18 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00425 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
                 2. บริเวณโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลย์สงเคราะห์)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวแกนยาวมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.635 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 73 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00152 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.191 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ  >100 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00006 มิลลิเมตร ส่วนในแนวแกนขวางค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.762 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 51 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00198 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
                 3. บริเวณวัดศรัทธาประชากร(บ้านเขารวก )  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวแกนยาวมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 28 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00016 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ไม่สามารถตรวจวัดค่าได้ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00078 มิลลิเมตร ส่วนในแนวแกนขวางค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 17 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00078 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 สถานที่ตรวจวัด 1. ถนนลาดยางด้านทิศใต้ของโครงการ 2.โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลย์สงเคราะห์) 3.วัดศรัทธาประชากร(บ้านเขารวก )
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4623569
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]