การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลเมืองทับกวาง
 อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 27328/14357
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551
 รายละเอียด
 
  •  ในระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณสถาบันวิจัยทับกวาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวแกนขวาง มีค่าความเร็วอนุภาคอยู่ระหว่าง 0.254-0.794 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่อยู่ระหว่าง 5.2-21 เฮิตรซ์ ในแนวแกนดิ่งค่าความเร็วอนุภาคอยู่ระหว่าง 0.206-0.476 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่อยู่ระหว่าง 7.4-17 เฮิตรซ์ ส่วนในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาคอยู่ระหว่าง 0.429-1.21 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่อยู่ระหว่าง 7.6-15 เฮิตรซ์ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

  • ในระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณสถาบันวิจัยทับกวาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวแกนขวาง มีค่าความเร็วอนุภาคอยู่ระหว่าง 0.127-0.333 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่อยู่ระหว่าง 7.5-7.6 เฮิตรซ์ ในแนวแกนดิ่งค่าความเร็วอนุภาคอยู่ระหว่าง 0.317-0.587 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่อยู่ระหว่าง 7.4-7.6 เฮิตรซ์ ส่วนในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาคอยู่ระหว่าง 0.0635-0.683 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 7.4 เฮิตรซ์ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

  • ในระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณสถาบันวิจัยทับกวาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวแกนขวาง มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.127 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ทุกความถี่ ในแนวแกนดิ่งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.127  มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ทุกความถี่ ส่วนในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ทุกความถี่ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.127 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้


 

 สถานที่ตรวจวัด 1.สถาบันวิจัยทับกวาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4335966
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]