การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หน้าพระลาน
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28103/15569
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551
 รายละเอียด
 
  •  ในวันที่ 6 เมษายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณสันอ่างเก็บน้ำบ้านเขายอดเอียง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวแกนยาวมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.14 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 13 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0173 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.08 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 24 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00781 มิลลิเมตร ส่วนในแนวแกนขวางค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.78 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 14 เฮิตรซ์  และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0198 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

  • ในวันที่ 26 สิงหาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณสันอ่างเก็บน้ำบ้านเขายอดเอียง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว คือในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 47 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00140 มิลลิเมตร ในแนวแกนตามยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.572 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 23 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00366 มิลลิเมตร ส่วนในแนวแกนตามขวาง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.508 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 27 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00353 มิลลิเมตร  (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้ 

 สถานที่ตรวจวัด 1.สันอ่างเก็บน้ำบ้านเขายอดเอียง
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4337814
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]