การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หน้าพระลาน
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28044/14880
 ลำดับที่ 2
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2551
 รายละเอียด
 

เรื่องผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน  จำนวน 3 สถานี
      1. บริเวณวัดเบญจคีรีนคร
              - วันที่ 22 กรกฎาคม 2551  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
              - วันที่ 19 สิงหาคม  2551  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
              - วันที่ 30 ตุลาคม 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวทแยง มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 3.24 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 9.0 เฮิตรซ์ ค่าการขจัด เท่ากับ 0.0502 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.02 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 11 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0118 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.889 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 32 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0132 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
              - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวทแยง มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 88.8 เฮิตรซ์ ค่าการขจัด เท่ากับ 0.00040 มิลลิเมตร/วินาที ในแกนแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0635 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ไม่สามารถแยกค่าความถี่ได้ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.191 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 67.3 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00006 มิลลิเมตร (ค่าอยู่ในเเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
              - วันที่ 29 ธันวาคม 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
      2. บริเวณวัดคีรีวงศ์
              -  วันที่ 22 กรกฎาคม 2551  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
              - วันที่ 19 สิงหาคม 2551  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวทแยง มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 8.38มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 64 เฮิตรซ์ ค่าการขจัด เท่ากับ 0.0174 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 9.40 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 73 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0151 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 11.9 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 73 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.683 มิลลิเมตร (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
              - วันที่ 29 กันยายน 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
              - วันที่ 30 ตุลาคม 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวทแยง มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 36.6มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 2.0 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 1.63 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 17.3 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ4.0 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.532 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 79.2 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 2.0 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 3.97 มิลลิเมตร (มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
              - วันที่ 12 พฤศจิกายน ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
              - วันที่ 29 ธันวาคม 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
      3. บริเวณวัดนิคมเทพประทาน
            - วันที่ 22 กรกฎาคม 2551  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
              - วันที่ 19 สิงหาคม 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวทแยง มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.92มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 27 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0214 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 6.03 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 12 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0593 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 6.86 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0588 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
              - วันที่ 29 กันยายน 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
              - วันที่ 30 ตุลาคม 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
              - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวทแยง มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 85.0 เฮิตรซ์ ค่าการขจัด เท่ากับ 0.00025 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.191 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ไม่สามารถแยกค่าความถี่ได้ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00006 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ไม่สามารถแยกค่าความถี่ได้ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
              - วันที่ 29 ธันวาคม 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

หมายเหตุ: *ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหินในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้


 สถานที่ตรวจวัด 1.วัดเบญจคีรีนคร 2.วัดคีรีวงศ์ 3.วัดนิคมเทพประทาน
 โดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4626308
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]