การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เจริญสุข
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด บุรีรัมย์
 เลขที่ประทานบัตร 27253/15240
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน(ในเขตชุมชน) ในปี พ.ศ. 2550
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 10 เมษายน 2550

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน   จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณบ้านเรือนราษฏรใกล้เคียงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.445 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 43 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00127 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.889 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 85 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00146 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.445 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ >100 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00053 มิลลิเมตร และค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3ทิศทาง เท่ากับ 0.921 มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ เท่ากับ 109.0 dB(L)  (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน) 
  2. บริเวณชุมชนบ้านเจริญสุข (วัดวิเศษสุขาราม)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง  พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเเร็วอนุภาคมีค่าต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่และระยะการขจัดไม่สามารถระบุค่าที่เกิดขึ้นได้ จนเครื่องมือตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนไม่สามารถตรวจจับคลื่นความสั่นสะเทือนได้
  3. บริเวณบ้านปะรัง   ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง  พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเเร็วอนุภาคมีค่าต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่และระยะการขจัดไม่สามารถระบุค่าที่เกิดขึ้นได้ จนเครื่องมือตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนไม่สามารถตรวจจับคลื่นความสั่นสะเทือนได้
  4. บริเวณบนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำคลองตาหงส์ใกล้หมุดหลักฐานที่ 8   ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 4.7 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 32 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0022 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 4.2 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 37 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0027 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 4.9 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 32 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0023 มิลลิเมตร และค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3ทิศทาง เท่ากับ 7.74 มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ เท่ากับ 109.0 dB(L)  (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)
     

 

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7 พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือนต่ำสุดของเครื่องมือคือ 0.5 มิลลิเมตร/วินาที ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านเรือนราษฏรใกล้เคียงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 2.ชุมชนบ้านเจริญสุข (วัดวิเศษสุขาราม) 3.บ้านปะรัง 4.บนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำคลองตาหงส์ใกล้หมุดหลักฐานที่ 8
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ a-t1210063092.jpg
 
 

Visitor Number
4478666
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]