การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ไทยอุดม
 อำเภอ คลองหาด
 จังหวัด สระแก้ว
 เลขที่ประทานบัตร 29957/15517
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 17 เมษายน 2552

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 5 สถานี

  1. บริเวณบ้านวังใหม่  ไม่ได้ทำการตรวจวัด เพราะเป็นจุดตรวจวัดตามมาตรการของประทานบัตรเลขที่ 29957/15517 และ 29958/15518 ซึ่งหยุดทำการทำเหมืองชั่วคราว และไม่มีการเจาะระเบิดแร่ในปัจจุบัน 
  2. บริเวณบ้านไทรทอง  ไม่ได้ทำการตรวจวัด เพราะเป็นจุดตรวจวัดตามมาตรการของประทานบัตรเลขที่ 29957/15517 และ 29958/15518 ซึ่งหยุดทำการทำเหมืองชั่วคราว และไม่มีการเจาะระเบิดแร่ในปัจจุบัน  
  3. บริเวณบ้านหนองตะเคียน  ไม่ได้ทำการตรวจวัด เพราะเป็นจุดตรวจวัดตามมาตรการของประทานบัตรเลขที่ 29957/15517 และ 29958/15518 ซึ่งหยุดทำการทำเหมืองชั่วคราว และไม่มีการเจาะระเบิดแร่ในปัจจุบัน   
  4. บริเวณบ้านซับน้อย  ไม่ได้ทำการตรวจวัด เพราะเป็นจุดตรวจวัดตามมาตรการของประทานบัตรเลขที่ 29957/15517 และ 29958/15518 ซึ่งหยุดทำการทำเหมืองชั่วคราว และไม่มีการเจาะระเบิดแร่ในปัจจุบัน    
  5. บริเวณวัดถ้ำเขาภูหีบ  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.27 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 19 เฮิร์ตซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0869 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.699 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 17 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00419 มิลลิเมตร และในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.445 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 21 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00040 มิลลิเมตร ซึ่งเครื่องมือสามารถตรวจจับสัญญาณแรงสั่นสะเทือนได้ โดยมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ 1.27มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศได้ เท่ากับ 110.0 dB(L) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

 

หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านวังใหม่ 2.บ้านไทรทอง 3.บ้านหนองตะเคียน 4.บ้านซับน้อย 5.วัดถ้ำเขาภูหีบ
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4586646
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]