การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 อำเภอ เมืองชลบุรี
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21387/15598
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 22 เมษายน 2552

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่าค่าความเร็วอนุภาคที่<0.254มิลลิเมตร/วินาที จนเครื่องมือไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 7.12 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 18 เฮิร์ตซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0565 มิลลิเมตร และในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 5.33 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 32 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0408 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 7.62 มิลลิเมตร/วินาที ค่าควาถี่ เท่ากับ 16 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.637 มิลลิเมตร โดยมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ 7.94 มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ เท่ากับ 120.0 dB(L) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณถนนซอยคีรีนคร(บริเวณใกล้หมุดหลักฐานที่7-8)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.14  มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 15 เฮิร์ตซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0089 มิลลิเมตร และในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 2.73 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 16 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0112 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 4.06 มิลลิเมตร/วินาที ค่าควาถี่ เท่ากับ 12 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0255 มิลลิเมตร โดยมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ 4.22 มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ เท่ากับ 116.9 dB(L) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

 

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.โรงโม่หินของโครงการ
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4626330
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]