การตรวจสอบ คุณภาพอากาศ
 อปท. เทศบาลตำบลหน้าพระลาน
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28675/15632
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างเดือนมกราคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ  จำนวน 5 สถานี

1. บริเวณวัดหน้าพระลาน

  • 25-26 มกราคม 2553 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.319 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

2.บริเวณบ้านซับชะอม(ตรวจวัดบริเวสถานีอนามัยบ้านซับชะอม)

  • 25-26 มกราคม 2553  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.241มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)          

3. บริเวณบ้านคุ้งเขาเขียว(ตรวจวัดบริเวโรงเรียนบ้านคุ้วเขาเขียว)

  • 26-27 มกราคม 2553  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.310มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

4. บริเวณบ้านสะพานขาว(ตรวจวัดบริเวณโรงเรียนบ้านธารทองแดง)

  • 25-26 มกราคม 2553 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.127มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)       

5. บริเวณสำนัดสงฆ์ถ้ำศรีวิไล

  • 26-27 มกราคม 2553 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.163 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) กำหนดให้ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชัวโมง มีค่าได้ไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณวัดหน้าพระลาน 2.บริเวณบ้านซับชะอม(ตรวจวัดบริเวสถานีอนามัยบ้านซับชะอม) 3. บริเวณบ้านคุ้งเขาเขียว(ตรวจวัดบริเวโรงเรียนบ้านคุ้วเขาเขียว) 4. บริเวณบ้านสะพานขาว(ตรวจวัดบริเวณโรงเรียนบ้านธารทองแดง) 5. บริเวณสำนัดสงฆ์ถ้ำศรีวิไล
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4481679
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]