การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลโคกตูม
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ลพบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 29110/15382
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในปี พ.ศ. 2552
 รายละเอียด
 
  • ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2552

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

  1. วัดเสมาทอง ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.365 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ได้น้อยกว่า 22 เฮิรตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00210 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.222 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 17 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00184 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.238 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 43 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00130 มิลลิเมตร
 สถานที่ตรวจวัด วัดเสมาทอง ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4468120
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]