การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลเมืองตำบลชะอำ
 อำเภอ ชะอำ
 จังหวัด เพชรบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 17707/12690
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ. 2552
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2552

1. บริเวณชุมชนบ้านสระ

  • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.286  มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ >100 เฮิร์ต ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00037 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0794 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ >100 เฮิร์ต ค่าการขจัดได้เท่ากับ 0.00019 ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.492 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ >100 เฮิร์ต การขจัดเท่ากับ 0.20 มิลลิเมตร(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

2. บริเวณศาลเจ้าลาย

  • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.150  มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 11 เฮิร์ต ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00208 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.164 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 23 เฮิร์ต ค่าการขจัดได้เท่ากับ 0.00179 ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.195 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 25เฮิร์ต  การขจัดเท่ากับ 0.00184 มิลลิเมตร(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

 

 

  • ในวันที่ 16 ธันวาคม 2552

1. บริเวณชุมชนบ้านสระ

  • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.317  มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ 73 เฮิร์ต ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00635มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.635 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ 64 เฮิร์ต ค่าการขจัดได้เท่ากับ 0.00121 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.699 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 59 เฮิร์ต การขจัดเท่ากับ 0.00616มิลลิเมตร(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

2. บริเวณศาลเจ้าลาย

  • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.686  มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 85 เฮิร์ต ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00121 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.279 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 64 เฮิร์ต ค่าการขจัดได้เท่ากับ 0.00440 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.195 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 25เฮิร์ต  การขจัดเท่ากับ 0.00184 มิลลิเมตร(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

 

 

 

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

1

4.7

0.75

21

26.4

0.20

2

9.4

0.75

22

27.6

0.20

3

12.7

0.67

23

28.9

0.20

4

12.7

0.51

24

30.2

0.20

5

12.7

0.40

25

31.4

0.20

6

12.7

0.34

26

32.7

0.20

7

12.7

0.29

27

33.9

0.20

8

12.7

0.25

28

35.2

0.20

9

12.7

0.23

29

36.4

0.20

10

12.7

0.20

30

37.7

0.20

11

13.8

0.20

31

39.0

0.20

12

15.1

0.20

32

40.2

0.20

13

16.3

0.20

33

41.5

0.20

14

17.6

0.20

34

42.7

0.20

15

18.8

0.20

35

44.0

0.20

16

20.1

0.20

36

45.2

0.20

17

21.4

0.20

37

46.5

0.20

18

22.6

0.20

38

47.8

0.20

19

23.9

0.20

39

49.0

0.20

20

25.1

0.20

>40

50.8

0.20

        *มาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

         *ประกาศกระทรงวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณชุมชนบ้านสระ 2. บริเวณศาลเจ้าลาย
 โดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4563383
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]