การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เวียงเเก้ว
 อำเภอ ลี้
 จังหวัด ลำพูน
 เลขที่ประทานบัตร 25950/15613
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
  
  • ในวันที่ 19 มีนาคม 2553

เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 1 สถานี

 1.บริเวณที่ทำการวนอุทยานดอยเวียงแก้ว ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจาการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า ไม่สามารถตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากมีค่าแรงสั่นสะเทือนมีค่าต่ำมาก ทำให้เครื่องไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้ (ต่ำกว่า 0.01 มิลลิเมตรต่อวินาที)

**หมายเหตุ**มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7 พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด บริเวณที่ทำการวนอุทยานดอยเวียงแก้ว
 โดย บริษัท พี.เอส.พี. ไมนิ่งแอนด์เอ็นวิรอนเม้นทอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4555494
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]