การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. สระ
 อำเภอ เชียงม่วน
 จังหวัด พะเยา
 เลขที่ประทานบัตร 16357/15348
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553
 รายละเอียด
 
 • ในเดือนมีนาคม และมิถุนายน 2553

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 10 สถานี

 1. ห้วยแหนในแปลงประทานบัตร (บริเวณหมุดหลักที่ 2) 

ในเดือนมีนาคม ไม่สามารถเก็บน้ำมาตรวจค่าได้ เพราะน้ำแห้ง 

ในเดือนมิถุนายน

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 7.2 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 37  mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 193 mg/l as CaCO3(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cd)มีค่า <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu)มีค่าเท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.10 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe)มีค่าเท่ากับ <0.20 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน )
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb)มีค่าเท่ากับ <0.01 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสังกะสี(Zn)มีค่าเท่ากับ 0.08 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/L)

 2. แม่น้ำยมบริเวณบ้านทุ่งหนอง

ในเดือนมีนาคม

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 6.7 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 18  mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 104 mg/l as CaCO3(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cd)มีค่า <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu)มีค่าเท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.10 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe)มีค่าเท่ากับ 0.29 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน )
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb)มีค่าเท่ากับ <0.01 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสังกะสี(Zn)มีค่าเท่ากับ 0.21 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/L)

ในเดือนมิถุนายน

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 6.6 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 21  mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 103 mg/l as CaCO3(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cd)มีค่า <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu)มีค่าเท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.10 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe)มีค่าเท่ากับ <0.20 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน )
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb)มีค่าเท่ากับ <0.1 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสังกะสี(Zn)มีค่าเท่ากับ 0.10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/L)

 3.แม่น้ำยมบริเวณบ้านสระ

ในเดือนมีนาคม

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 8.1 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 12  mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 104 mg/l as CaCO3(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cd)มีค่า <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu)มีค่าเท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.10 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe)มีค่าเท่ากับ 0.52 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน )
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb)มีค่าเท่ากับ <0.01 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสังกะสี(Zn)มีค่าเท่ากับ 0.06 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/L)

ในเดือนมิถุนายน

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 7.3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 42  mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 103 mg/l as CaCO3(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cd)มีค่า <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu)มีค่าเท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.10 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe)มีค่าเท่ากับ 0.47 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน )
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb)มีค่าเท่ากับ <0.01 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสังกะสี(Zn)มีค่าเท่ากับ 0.07 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/L)

 4.แม่น้ำยมบริเวณบ้านบ่อตอง

ในเดือนมีนาคม

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 7.7 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 33  mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 341 mg/l as CaCO3(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cd)มีค่า <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu)มีค่าเท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.10 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe)มีค่าเท่ากับ 0.34 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน )
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb)มีค่าเท่ากับ <0.01 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสังกะสี(Zn)มีค่าเท่ากับ 0.08 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/L)

ในเดือนมิถุนายน

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 7.3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 46  mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 98 mg/l as CaCO3(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cd)มีค่า <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu)มีค่าเท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.10 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe)มีค่าเท่ากับ 0.47 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน )
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb)มีค่าเท่ากับ <0.01 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสังกะสี(Zn)มีค่าเท่ากับ 0.09 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/L)

 5.อ่างเก็บน้ำบ้านสระ

ในเดือนมีนาคม

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 7.7 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 160  mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 170 mg/l as CaCO3(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cd)มีค่า <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu)มีค่าเท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.10 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe)มีค่าเท่ากับ 0.72 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน )
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb)มีค่าเท่ากับ <0.01 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสังกะสี(Zn)มีค่าเท่ากับ 0.09 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/L)

ในเดือนมิถุนายน

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 7.4 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 16  mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 90 mg/l as CaCO3(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cd)มีค่า <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu)มีค่าเท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.10 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe)มีค่าเท่ากับ 0.46 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน )
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb)มีค่าเท่ากับ <0.01 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสังกะสี(Zn)มีค่าเท่ากับ 0.07 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/L)

 6.บ่อดักตะกอนด้านเหนือ ไม่สามารถเก็บน้ำมาตรวจค่าได้ทั้ง 2 เดือน เพราะน้ำแห้ง

 7.ห้วยสระก่อนไหลลงแม่น้ำยม  

ในเดือนมีนาคม

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 6.9 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 3  mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ในเดือนมิถุนายน

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 7.1 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 64 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 •  8.น้ำในขุมเมือง

  ในเดือนมีนาคม

  • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 8.0 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 40  mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
  • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 395 mg/l as CaCO3(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cd)มีค่า <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu)มีค่าเท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.10 mg/L)
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe)มีค่าเท่ากับ 0.24 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน )
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb)มีค่าเท่ากับ <0.01 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/L)
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสังกะสี(Zn)มีค่าเท่ากับ 0.09 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/L)

  ในเดือนมิถุนายน

  • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 7.2 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 27  mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
  • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 398 mg/l as CaCO3(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cd)มีค่า <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu)มีค่าเท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.10 mg/L)
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe)มีค่าเท่ากับ 0.23 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน )
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb)มีค่าเท่ากับ <0.01 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/L)
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสังกะสี(Zn)มีค่าเท่ากับ 0.11 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/L)

   9. ห้วยแหนก่อนผ่านเขตเหมือง

  ในเดือนมีนาคม ไม่สามารถตรวจวัดค่าได้ เพราะน้ำแห้ง

  ในเดือนมิถุนายน 2553

  • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 7.1 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 19  mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
  • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 74 mg/l as CaCO3(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cd)มีค่า <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu)มีค่าเท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.10 mg/L)
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe)มีค่าเท่ากับ 1.24 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน )
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb)มีค่าเท่ากับ <0.01 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/L)
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสังกะสี(Zn)มีค่าเท่ากับ 0.10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/L)

   10.น้ำล้นจากบ่อดักตะกอนด้านเหนือ  ไม่สามารถตรวจวัดค่าได้ทั้ง 2 เดือน เพราะน้ำแห้ง

   

  เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 8 สถานี

  1.  น้ำใต้ดินบ้านสระ

  ในเดือนมีนาคม

  • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 6.1 (ไม่เป็นไปตามเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
  • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 1  mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
  • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 394 mg/l as CaCO3(ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 500 mg/l as CaCO3
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cd)มีค่า <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu)มีค่าเท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/L)
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe)มีค่าเท่ากับ 0.21 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 0.5mg/l)
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb)มีค่าเท่ากับ <0.01 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/L)
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสังกะสี(Zn)มีค่าเท่ากับ 0.12 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 5.0 mg/L)

  ในเดือนมิถุนายน

  • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 6.4 (ไม่เป็นไปตามเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
  • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 0  mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
  • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 453 mg/l as CaCO3(ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 500 mg/l as CaCO3
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cd)มีค่า <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu)มีค่าเท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/L)
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe)มีค่าเท่ากับ 0.33 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 0.5mg/l)
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb)มีค่าเท่ากับ <0.01 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/L)
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสังกะสี(Zn)มีค่าเท่ากับ 0.07 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 5.0 mg/L)

  2.น้ำใต้ดินบ้านป่าแขมเหนือ

  ในเดือนมีนาคม

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 6.3 (ไม่เป็นไปตามเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 3  mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 228 mg/l as CaCO3(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ 300 mg/l as CaCO3
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cd)มีค่า <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu)มีค่าเท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe)มีค่าเท่ากับ 0.26 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 0.5mg/l)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb)มีค่าเท่ากับ <0.01 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสังกะสี(Zn)มีค่าเท่ากับ 0.09 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 5.0 mg/L)
 • ในเดือนมิถุนายน

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 6.9 (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 2  mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 229 mg/l as CaCO3(ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 300 mg/l as CaCO3
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cd)มีค่า <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu)มีค่าเท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe)มีค่าเท่ากับ 0.35 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 0.5mg/l)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb)มีค่าเท่ากับ <0.01 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสังกะสี(Zn)มีค่าเท่ากับ 0.10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 5.0 mg/L)
 • 3. น้ำใต้ดินบ้านทุ่งมอก

  ในเดือนมีนาคม

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 7.7 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 50  mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 265 mg/l as CaCO3(ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 300 mg/l as CaCO3
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cd)มีค่า <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu)มีค่าเท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe)มีค่าเท่ากับ 0.27 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 0.5mg/l)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb)มีค่าเท่ากับ <0.01 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสังกะสี(Zn)มีค่าเท่ากับ 0.11 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 5.0 mg/L)
 •  ในเดือนมิถุนายน

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 7.3 (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 7.0-8.5)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 35 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 92 mg/l as CaCO3(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ 300 mg/l as CaCO3
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cd)มีค่า <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu)มีค่าเท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe)มีค่าเท่ากับ 0.30 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 0.5mg/l)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb)มีค่าเท่ากับ <0.01 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสังกะสี(Zn)มีค่าเท่ากับ 0.07 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 5.0 mg/L)
 • 4. น้ำใต้ดินบ้านบ่อตอง

  ในเดือนมีนาคม

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 6.8 (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 4  mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 102 mg/l as CaCO3(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 300 mg/l as CaCO3
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cd)มีค่า <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu)มีค่าเท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe)มีค่าเท่ากับ 0.41 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 0.5mg/l)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb)มีค่าเท่ากับ <0.01 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสังกะสี(Zn)มีค่าเท่ากับ 0.07 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 5.0 mg/L)
 • ในเดือนมิถุนายน

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 6.8 (ไม่เป็นไปตามเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 1  mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 323 mg/l as CaCO3(ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 500 mg/l as CaCO3
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cd)มีค่า <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu)มีค่าเท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe)มีค่าเท่ากับ <0.20 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 0.5mg/l)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb)มีค่าเท่ากับ <0.01 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสังกะสี(Zn)มีค่าเท่ากับ 0.07 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 5.0 mg/L)
 • 5. น้ำใต้ดินบ้านทุ่งหนอง

  ในเดือนมีนาคม

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 5.9 (ไม่เป็นไปตามเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 16  mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 14 mg/l as CaCO3(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 300 mg/l as CaCO3
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cd)มีค่า <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu)มีค่าเท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe)มีค่าเท่ากับ <0.20 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 0.5mg/l)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb)มีค่าเท่ากับ <0.01 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสังกะสี(Zn)มีค่าเท่ากับ 0.11 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 5.0 mg/L)
 • ในเดือนมิถุนายน

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 5.6 (ไม่เป็นไปตามเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 2  mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 22 mg/l as CaCO3(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 300 mg/l as CaCO3
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cd)มีค่า <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu)มีค่าเท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe)มีค่าเท่ากับ 0.35 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 0.5mg/l)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb)มีค่าเท่ากับ <0.01 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสังกะสี(Zn)มีค่าเท่ากับ 0.11 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 5.0 mg/L)
 • 6. น้ำใต้ดินบ้านท่าฟ้าใต้

  ในเดือนมีนาคม

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 6.8 (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 5  mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 58 mg/l as CaCO3(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 300 mg/l as CaCO3
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cd)มีค่า <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu)มีค่าเท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe)มีค่าเท่ากับ <0.20 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 0.5mg/l)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb)มีค่าเท่ากับ <0.01 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสังกะสี(Zn)มีค่าเท่ากับ 0.10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 5.0 mg/L)
 • ในเดือนมิถุนายน

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 6.5 (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 0  mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 22 mg/l as CaCO3(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 300 mg/l as CaCO3
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cd)มีค่า <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu)มีค่าเท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe)มีค่าเท่ากับ 0.24 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 0.5mg/l)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb)มีค่าเท่ากับ <0.01 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสังกะสี(Zn)มีค่าเท่ากับ 0.09 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 5.0 mg/L)
 • 7. บ่อน้ำบาดาลบ้านสระ

  ในเดือนมีนาคม

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 6.6 (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 0  mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 300 mg/l as CaCO3(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 300 mg/l as CaCO3
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cd)มีค่า <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu)มีค่าเท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe)มีค่าเท่ากับ 0.22 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 0.5mg/l)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb)มีค่าเท่ากับ <0.01 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสังกะสี(Zn)มีค่าเท่ากับ 0.07 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 5.0 mg/L)
 • ในเดือนมิถุนายน

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 6.1 (ไม่เป็นไปตามเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 0  mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 338 mg/l as CaCO3(ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 500 mg/l as CaCO3
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cd)มีค่า <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu)มีค่าเท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe)มีค่าเท่ากับ 0.27 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 0.5mg/l)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb)มีค่าเท่ากับ <0.01 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสังกะสี(Zn)มีค่าเท่ากับ 0.12 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 5.0 mg/L)
 • 8. บ่อน้ำบาดาลสถานีอนามัยบ้านสระ

  ในเดือนมีนาคม

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 6.5 (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ <1  mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 346 mg/l as CaCO3(ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 500 mg/l as CaCO3
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cd)มีค่า <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu)มีค่าเท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe)มีค่าเท่ากับ <0.20 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 0.5mg/l)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb)มีค่าเท่ากับ <0.01 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสังกะสี(Zn)มีค่าเท่ากับ 0.08 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 5.0 mg/L)
 • ในเดือนมิถุนายน

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 6.6 (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 0  mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 359 mg/l as CaCO3(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 300 mg/l as CaCO3
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cd)มีค่า <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu)มีค่าเท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe)มีค่าเท่ากับ 0.45 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 0.5mg/l)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb)มีค่าเท่ากับ <0.01 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/L)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสังกะสี(Zn)มีค่าเท่ากับ 0.14 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 5.0 mg/L)
 •  

  **หมายเหตุ**มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมตามน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่3 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12(พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

   

   สถานที่ตรวจวัด 1.ห้วยแป้น 2.แม่น้ำยม 3.อ่างเก็บน้ำ 4.บ่อดักตะกอน 5. น้ำในขุมเหมือง 6.ห้วยแหน 7.นำ ใต้ดิน 8. บ่อน้ำบาดาล
   โดย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  4400716
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]