การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. อุทัยสวรรค์
 อำเภอ นากลาง
 จังหวัด หนองบัวลำภู
 เลขที่ประทานบัตร 27229/15815
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 14 ธันวาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสันสะเทือน  จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณวัดป่าผาถ้ำฆ้อง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.445 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 17  เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00415 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.25 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ ไม่สามารถหาค่าได้ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร ในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 18 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00236 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณโนสวาท  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 6.16 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 28  เฮิตรซ์  และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0375 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 3.49 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 73  เฮิตรซ์และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0173 มิลลิเมตร ในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 2.86 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 57 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00952 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน) 

**หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7พฤศจิกายน 2548)ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.วัดป่าผาถ้ำฆ้อง 2.บ้านโนสวาท
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4468758
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]