การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ตาเกา
 อำเภอ น้ำขุ่น
 จังหวัด อุบลราชธานี
 เลขที่ประทานบัตร 31877/15801
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 28 เมษายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสันสะเทือน  จำนวน 2 สถานี

1. บริเวณบ้านเลขที่ 137 ม.7(บ้านโนนงาม) ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า ไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจาก ค่าความเร็วอนุภาคทั้ง 3 แนวมีค่าน้อยกว่า 0.254 ทำให้เครื่องวัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถตรวจวัดคลื่นสั่นสะเทือนได้(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)

2. บริเวณขอบแปลงประทานบัตร  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 34  เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00130 มิลลิเมตร ในแนวตามยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 51 เฮิตรซ์และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00152 มิลลิเมตร ในแนวขวาง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.508มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 39 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00161 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน) 

  • ในวันที่ 29 เมษายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสันสะเทือน  จำนวน 2 สถานี

1. บริเวณบ้านเลขที่ 137 ม.7(บ้านโนนงาม) ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า ไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจาก ค่าความเร็วอนุภาคทั้ง 3 แนวมีค่าน้อยกว่า 0.254 ทำให้เครื่องวัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถตรวจวัดคลื่นสั่นสะเทือนได้(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)

2. บริเวณขอบแปลงประทานบัตร  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.572 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 12  เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00738 มิลลิเมตร ในแนวตามยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.635 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 15 เฮิตรซ์และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00642 มิลลิเมตร ในแนวขวาง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.381มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 43 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00115 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)

  • ในวันที่ 30 เมษายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสันสะเทือน  จำนวน 2 สถานี

1.  บริเวณบ้านเลขที่ 137 ม.7(บ้านโนนงาม) ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า ไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจาก ค่าความเร็วอนุภาคทั้ง 3 แนวมีค่าน้อยกว่า 0.254 ทำให้เครื่องวัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถตรวจวัดคลื่นสั่นสะเทือนได้(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)

2. บริเวณขอบแปลงประทานบัตร  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.572 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 24  เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00322 มิลลิเมตร ในแนวตามยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.762 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 16 เฮิตรซ์และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00912 มิลลิเมตร ในแนวขวาง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.191มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ >100 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7พฤศจิกายน 2548)ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด บริเวณขอบแปลงประทานบัตร
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4467989
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]