การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เขาหินซ้อน
 อำเภอ พนมสารคาม
 จังหวัด ฉะเชิงเทรา
 เลขที่ประทานบัตร 15774/14787
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณบ้านเรือนราษฏรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศเหนือ ไม่สามารถตรวจวัดสัญญาณความสั่นสะเทือนขณะทำการระเบิดได้ (มีค่าต่ำกว่า 0.01 มม./วินาที) 
  2. บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศใต้  ไม่สามารถตรวจวัดสัญญาณความสั่นสะเทือนขณะทำการระเบิดได้ (มีค่าต่ำกว่า 0.01 มม./วินาที)
  3. บริเวณวัดเขาอีก่วน ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าแนวแกนขวางตรวจวัดความถี่ได้เท่ากับ24 เฮิรตซ์ ความเร็วอนุภาค 0.750 มม./วินาที ค่าการขจัด 0.003 มม. แนวแกนตั้ง ตรวจวัดความถี่ได้เท่ากับ 3 เฮิรตซ์ ความเร็วอนุภาค 0.500 มม./วินาที ค่าการขจัด 0.002 มม. แนวแกนยาว ตรวจวัดความถี่ได้เท่ากับ 13 เฮิรตซ์ ความเร็วอนุภาค 0.250 มม./วินาที ค่าการขจัด 0.000 มม. โดยค่าที่ตรวจวัดได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
  4. บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยหิน  ไม่สามารถตรวจวัดสัญญาณความสั่นสะเทือนขณะทำการระเบิดได้ (มีค่าต่ำกว่า 0.01 มม./วินาที)
  • ในระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณบ้านเรือนราษฏรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศเหนือ ไม่สามารถตรวจวัดสัญญาณความสั่นสะเทือนขณะทำการระเบิดได้ (มีค่าต่ำกว่า 0.01 มม./วินาที) 
  2. บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศใต้  ไม่สามารถตรวจวัดสัญญาณความสั่นสะเทือนขณะทำการระเบิดได้ (มีค่าต่ำกว่า 0.01 มม./วินาที)
  3. บริเวณวัดเขาอีก่วน ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าแนวแกนขวางตรวจวัดความถี่ได้เท่ากับ 2 เฮิรตซ์ ความเร็วอนุภาค 0.700 มม./วินาที ค่าการขจัด 0.003 มม. แนวแกนตั้ง ตรวจวัดความถี่ได้เท่ากับ 2 เฮิรตซ์ ความเร็วอนุภาค 0.500 มม./วินาที ค่าการขจัด 0.002 มม. แนวแกนยาว ตรวจวัดความถี่ได้เท่ากับ 1 เฮิรตซ์ ความเร็วอนุภาค 0.240 มม./วินาที ค่าการขจัด 0.000 มม. โดยค่าที่ตรวจวัดได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
  4. บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยหิน  ไม่สามารถตรวจวัดสัญญาณความสั่นสะเทือนขณะทำการระเบิดได้ (มีค่าต่ำกว่า 0.01 มม./วินาที)

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

1

4.7

0.75

21

26.4

0.20

2

9.4

0.75

22

27.6

0.20

3

12.7

0.67

23

28.9

0.20

4

12.7

0.51

24

30.2

0.20

5

12.7

0.40

25

31.4

0.20

6

12.7

0.34

26

32.7

0.20

7

12.7

0.29

27

33.9

0.20

8

12.7

0.25

28

35.2

0.20

9

12.7

0.23

29

36.4

0.20

10

12.7

0.20

30

37.7

0.20

11

13.8

0.20

31

39.0

0.20

12

15.1

0.20

32

40.2

0.20

13

16.3

0.20

33

41.5

0.20

14

17.6

0.20

34

42.7

0.20

15

18.8

0.20

35

44.0

0.20

16

20.1

0.20

36

45.2

0.20

17

21.4

0.20

37

46.5

0.20

18

22.6

0.20

38

47.8

0.20

19

23.9

0.20

39

49.0

0.20

20

25.1

0.20

>40

50.8

0.20

        *มาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

        *ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

 


 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านเรือนราษฏรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศเหนือ 2.บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศใต้ 3.บริเวณวัดเขาอีก่วน 4.บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยหิน
 โดย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4479754
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]