การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. สวายจีก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด บุรีรัมย์
 เลขที่ประทานบัตร 27265/15279
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2554

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 2 สถานี 

  1. บริเวณบ้านพลวง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคทั้งสามแนว ในแนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด 0.191 มิลลิเมตรต่อวินาที ความถี่ เท่ากับ 37 เฮิตร์ซ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร แนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด 0.191 มิลลิเมตรต่อวินาที ความถี่ หาค่าไม่ได้ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร และในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด 0.318 มิลลิเมตรต่อวินาที ความถี่ เท่ากับ 64 เฮิตร์ซ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00078 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย)
  2. บริเวณบ้านโคกตาสิงห์  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคทั้งสามแนว ในแนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด 0.445 มิลลิเมตรต่อวินาที ความถี่ เท่ากับ 12 เฮิตร์ซ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00729 มิลลิเมตร แนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด 0.127 มิลลิเมตรต่อวินาที ความถี่ เท่ากับ มากกว่า 100 เฮิตร์ซ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร และในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด 0.381 มิลลิเมตรต่อวินาที ความถี่ เท่ากับ 11 เฮิตร์ซ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00465 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน(พ.ศ.2548) ในการตรวจวัดกำหนดให้ค่าความเร็วอนุภาค มีค่าต่ำกว่า 0.20 มิลลิเมตรต่อวินาที

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านพลวง 2.บริเวณบ้านโคกตาสิงห์
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4478330
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]