การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. ศรีค้ำ
 อำเภอ แม่จัน
 จังหวัด เชียงราย
 เลขที่ประทานบัตร 31101/15128
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี2554
 รายละเอียด
  
  • ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2554

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 2 สถานี

 1.บริเวณห้วยส้านที่ติดต่อกับพื้นที่โรงโม่หิน

  • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 7.00 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)        
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 215 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 4.7 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลจากการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 197 mg/l as CaCO (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)      

 2.บริเวณห้วยร่องหนองเต่าในบริเวณที่ติดกับทางหลวงสาธารณะหมายเลข 1130

  • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 6.97 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)        
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 215 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 5.01 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลจากการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 220 mg/l as CaCO (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ:*มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8(พ.ศ.2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมตามน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3
       แหล่งน้ำประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
      (ก) การอุปโภค และบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชื้อตามปกติ หรือผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน
      (ข) การเกษตร

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณห้วยส้านที่ติดต่อกับพื้นที่โรงโม่หิน 2.บริเวณห้วยร่องหนองเต่าในบริเวณที่ติดกับทางหลวงสาธารณะหมายเลข 1130
 โดย บริษัท พี.เอส.พี.ไมนิ่งแอนด์เอ็นวิรอนเม้นทอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4592169
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]