การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลแม่ทะ
 อำเภอ แม่ทะ
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 30403/15322
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 28 เมษายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณขอบแปลงประทานบัตร ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมืองทั้ง3สถานีตรวจวัดนี้ พบว่าสามารถตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนว ซึ่งในแนวขวางค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 3.30 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 47 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.0175 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.16 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 39 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.0235 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 5.46 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 57 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.0216 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณใกล้โรงโม่หินชัยประภารุ่งเรือง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมืองทั้ง 3 สถานีตรวจวัดนี้ พบว่าสามารถตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนว ซึ่งในแนวขวางค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.381 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ 47 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.00125 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.318 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 39 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.00106 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.381 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 34 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.00182 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณขอบแปลงประทานบัตร 2.บริเวณใกล้โรงโม่หินชัยประภารุ่งเรือง
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4555970
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]