การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. นาขุนไกร
 อำเภอ ศรีสำโรง
 จังหวัด สุโขทัย
 เลขที่ประทานบัตร 30872/15719
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 20-21 เดือนเมษายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน 3 สถานี

 1. บ่อน้ำตื้นบ้านลุเต่า

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.96(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ น้อยกว่า 2.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 450 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 600) 
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.87 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คืด ไม่มากกว่า 5.0 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness ) เท่ากับ 380 mg/l as CaCO(ไม่เกินมาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 500)

 2. น้ำบาดาลบ้านลุตะแบก

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ7.30(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ 4.2 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 568 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 600 mg/l) 
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 3.45 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness ) เท่ากับ 240mg/l as CaCO(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 300mg/l as CaCO3)

 3. น้ำบาดาลบ้านผาแดง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.02(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ น้อยกว่า 2.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 330mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 600 mg/l) 
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 3.12 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness ) เท่ากับ 380 mg/l as CaCO(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 300mg/l as CaCO3)
  • ในระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554

  เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน 3 สถานี

   1. บ่อน้ำตื้นบ้านลุเต่า

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.12(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)
  • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ 15.3 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 441 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 600) 
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 1.54 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คืด ไม่มากกว่า 5 NTU)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness ) เท่ากับ 248 mg/l as CaCO(ไม่เกินมาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า  300 mg/l as CaCO)

   2. น้ำบาดาลบ้านลุตะแบก

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.10(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)
  • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ 21.1 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 740 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลทสูงสุด คือ 1200 mg/l) 
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 1.47 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness ) เท่ากับ 287 mg/l as CaCO(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 300 mg/l as CaCO3)

   3. น้ำบาดาลบ้านผาแดง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.66(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ 7.9 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 265 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 600 mg/l) 
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 2.50 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness ) เท่ากับ 218 mg/l as CaCO(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 300mg/l as CaCO3) 
 • หมายเหตุ: * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

         **มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2542) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับป้องกันทางด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

   

      

   สถานที่ตรวจวัด 1.บ่อน้ำตื้นบ้านลุเต่า 2.น้ำบาดาลบ้านลุตะแบก 3.น้ำบาดาลบ้านผาแดง
   โดย บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  4400969
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]