การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. ร้องกวาง
 อำเภอ ร้องกวาง
 จังหวัด แพร่
 เลขที่ประทานบัตร 22375/15486
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2554
 รายละเอียด
 

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554

เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน

  1.  บริเวณห้วยแม่ถ่อน

      - ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.45 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)

      - ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 44.8 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

      - ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 158 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

      - ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 140.91mg/l as CaCO   (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

      - ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 49.93 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

      - ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 1.98 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

      - ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulphate) เท่ากับ 11.7mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

  2.  บริเวณห้วยน้ำขุ่นก่อนผ่านพื้นที่โครงการ

      - ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.47 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)

      - ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 56.8 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

      - ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 154 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

      - ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 138.64 mg/l as CaCO   (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

      - ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 50 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

      - ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 2.24 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

      - ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulphate) เท่ากับ 13.3 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

  3.  บริเวณห้วยน้ำขุ่นหลังผ่านพื้นที่โครงการ

      - ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.43 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)

      - ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 41.6 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

      - ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 284 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

      - ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 176.55 mg/l as CaCO   (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

      - ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 12.85 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

      - ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 1.38 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

      - ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulphate) เท่ากับ 35.3 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 

**หมายเหตุ**มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมตามน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3

              แหล่งน้ำประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

              (ก) การอุปโภค และบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชื้อตามปกติ หรือผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน

              (ข) การเกษตร

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณห้วยแม่ถ่อน 2.บริเวณห้วยน้ำขุ่นก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 3.บริเวณห้วยน้ำขุ่นหลังผ่านพื้นที่โครงการ
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4400784
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]