การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. คลองเปียะ
 อำเภอ จะนะ
 จังหวัด สงขลา
 เลขที่ประทานบัตร 27639/15301
 ลำดับที่ 4
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2554
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 24 และ 28 มีนาคม 2554

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณชุมชนบ้านศาลาน้ำ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.0 dB(A)และระดับเสียงดังสูงสุด เท่ากับ 65.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ในระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2554

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณชุมชนบ้านศาลาน้ำ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 49.2 dB(A)และระดับเสียงดังสูงสุด เท่ากับ 63.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

หมายเหตุ:*มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15  (พ.ศ.2540) ที่กำหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 70.0 เดซิเบล(เอ)

 สถานที่ตรวจวัด บริเวณชุมชนบ้านศาลาน้ำ
 โดย ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4982169
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]