การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ชะอม
 อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28071/15667
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 3 เดือนเมษายน  2554

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ห่างจากโครงการ 200 เมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง 3แนว คือ แนวขวางเท่ากับ 0.953 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 51 เฮิตร์ซ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00425 มิลลิเมตร แนวตั้งมีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.710 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 64 เฮิตร์ซ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00384 มิลลิเมตร และในแนวยาว ความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.210 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่เท่ากับ 47 เฮิตร์ซและค่าการขจัดเท่ากับ 0.00415 มิลลิเมตร(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณหน้าโรงโม่ติดกับบริษัท กรุงเทพ โปรดิวซ์ จำกัด ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง 3แนว คือ แนวขวางเท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 47 เฮิตร์ซ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00087 มิลลิเมตร แนวตั้งมีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 85 เฮิตร์ซ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00056 มิลลิเมตร และในแนวยาว ความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.191 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่เท่ากับ 32 เฮิตร์ซและค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

หมายเหตุ: * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (29 ธันวาคม 2548) ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.01 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

1

4.7

0.75

21

26.4

0.20

2

9.4

0.75

22

27.6

0.20

3

12.7

0.67

23

28.9

0.20

4

12.7

0.51

24

30.2

0.20

5

12.7

0.40

25

31.4

0.20

6

12.7

0.34

26

32.7

0.20

7

12.7

0.29

27

33.9

0.20

8

12.7

0.25

28

35.2

0.20

9

12.7

0.23

29

36.4

0.20

10

12.7

0.20

30

37.7

0.20

11

13.8

0.20

31

39.0

0.20

12

15.1

0.20

32

40.2

0.20

13

16.3

0.20

33

41.5

0.20

14

17.6

0.20

34

42.7

0.20

15

18.8

0.20

35

44.0

0.20

16

20.1

0.20

36

45.2

0.20

17

21.4

0.20

37

46.5

0.20

18

22.6

0.20

38

47.8

0.20

19

23.9

0.20

39

49.0

0.20

20

25.1

0.20

>40

50.8

0.20

         *ค่ามาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหินในประเทศไทย

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ห่างจากโครงการ 200 เมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 2.บริเวณหน้าโรงโม่ติดกับบริษัท กรุงเทพ โปรดิวซ์ จำกัด
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4586253
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]