การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เขาหินซ้อน
 อำเภอ พนมสารคาม
 จังหวัด ฉะเชิงเทรา
 เลขที่ประทานบัตร 29814/15981
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม  2554

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 6 สถานี

  1. บริเวณบ้านเลขที่ 17/2 ม.9  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 78.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านหนองนกเอียงบ้านเลขที่ 70 ม.7  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 78.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณบ้านลำมหาชัยบ้านเลขที่ 40 ม.7  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 76.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณบ้านหนองกะพ้อบ้านเลขที่ 26/1 ม.7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 76.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  5. บริเวณบ้านเรือนราษฎรปากทางเข้า-ออกโรงแต่งแร่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 80.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  6. บริเวณโรงแต่งแร่ 1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 66.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115.0 dB(A)  

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านเลขที่ 17/2 ม.9 2.บริเวณบ้านหนองนกเอียงบ้านเลขที่ 70 ม.7 3.บริเวณบ้านลำมหาชัยบ้านเลขที่ 40 ม.7 4.บริเวณบ้านหนองกะพ้อบ้านเลขที่ 26/1 ม.7 5.บริเวณบ้านเรือนราษฎรปากทางเข้า-ออกโรงแต่งแร่ 6.บริเวณโรงแต่งแร่ 1
 โดย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4622071
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]