การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลกองดิน
 อำเภอ แกลง
 จังหวัด ระยอง
 เลขที่ประทานบัตร 23718/15468
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจสอบการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2555
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2555

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง   จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณบ้านราษฎรที่ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุดทางด้านทิศตะวันตก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 67.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 113.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: *

  • ในระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2555

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณบ้านราษฎรที่ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุดทางด้านทิศตะวันตก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 67.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 113.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด บริเวณบ้านราษฎรที่ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุดทางด้านทิศตะวันตก
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4622421
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]