การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 อำเภอ เมืองชลบุรี
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21396/15737
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจสอบการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2555
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2555

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 4 สถานี

 1. บริเวณโรงโม่หินดวงตะวัน 3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
 2. บริเวณบ้านในหุบ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)  
 3. บริเวณสถานีอนามัยตำบลห้วยกะปิ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 99.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)  
 4. บริเวณบ้านไร่ไหหลำ (หลังใกล้สุดทางทิศใต้) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 87.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)   
 • ในระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2555

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี

 1. บริเวณโรงโม่หินดวงตะวัน 3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 95.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านในหุบ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 63.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 94.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณสถานีอนามัยตำบลห้วยกะปิ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณบ้านไร่ไหหลำ (หลังใกล้สุดทางทิศใต้) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2555

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี

 1. บริเวณโรงโม่หินดวงตะวัน 3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านในหุบ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 101.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณสถานีอนามัยตำบลห้วยกะปิ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 82.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณบ้านไร่ไหหลำ (หลังใกล้สุดทางทิศใต้) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 102.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่หินดวงตะวัน 3 2.บริเวณบ้านในหุบ 3.บริเวณสถานีอนามัยตำบลห้วยกะปิ 4.บริเวณบ้านไหหลำ (หลังใกล้สุดทางทิศใต้)
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4622293
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]