การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลผาจุก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด อุตรดิตถ์
 เลขที่ประทานบัตร 22376/15400
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2555
 รายละเอียด
 

         ในวันที่ 21 พฤษภาคม  2555

เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

   1.  บริเวณบ้านเรือนราษฎรหลังใกล้เคียงพื้นที่โครงการมากที่สุด ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 57 เฮิร์ตซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00140 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.572 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ มากกว่า 100 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00053 มิลลิเมตร และในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.572 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ8.0 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.01020 มิลลิเมตร ซึ่งเครื่องมือสามารถตรวจจับสัญญาณแรงสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

         ในวันที่30 สิงหาคม  2555

เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

   1.  บริเวณบ้านเรือนราษฎรหลังใกล้เคียงพื้นที่โครงการมากที่สุด ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.477 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 12 เฮิร์ตซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00514 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.287 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 28 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00249 มิลลิเมตร และในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.271มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 8 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00504 มิลลิเมตร ซึ่งเครื่องมือสามารถตรวจจับสัญญาณแรงสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้
                

 สถานที่ตรวจวัด บริเวณบ้านเรือนราษฎรหลังใกล้เคียงพื้นที่โครงการมากที่สุด
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4624098
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]