การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลเเม่เมาะ
 อำเภอ แม่เมาะ
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 27486/14818
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพระดับความสั่นสะเทือน พ.ศ.2555
 รายละเอียด
 
  • ประจำเดือนมกราคม  2555

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี
1. บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำช้างเผือก ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ 0.67 มิลลิเมตร/วินาที และค่าความถี่ เท่ากับ 21.0 เฮิตรซ์ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

2.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำอินทร์เนรมิต ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ น้อยกว่า 0.30 มิลลิเมตร/วินาที และค่าความถี่ เท่ากับ 0 เฮิตรซ์ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
2.บริเวณใต้แนวสายส่งไฟฟ้า  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ 1.02 มิลลิเมตร/วินาที และค่าความถี่ เท่ากับ 17.0 เฮิตรซ์ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

  • ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี
1. บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำช้างเผือก ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ 1.06 มิลลิเมตร/วินาที และค่าความถี่ เท่ากับ 73.0 เฮิตรซ์ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

2.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำอินทร์เนรมิต ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ น้อยกว่า 0.30 มิลลิเมตร/วินาที และค่าความถี่ เท่ากับ 0 เฮิตรซ์ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
2.บริเวณใต้แนวสายส่งไฟฟ้า ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ 0.97 มิลลิเมตร/วินาที และค่าความถี่ เท่ากับ 9.3 เฮิตรซ์ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

  • ประจำเดือนมีนาคม 2555

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี
1. บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำช้างเผือก ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ 0.78 มิลลิเมตร/วินาที และค่าความถี่ เท่ากับ 47.0 เฮิตรซ์ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

2.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำอินทร์เนรมิต ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ น้อยกว่า 0.30 มิลลิเมตร/วินาที และค่าความถี่ เท่ากับ 0 เฮิตรซ์ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
2.บริเวณใต้แนวสายส่งไฟฟ้า ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ 0.89 มิลลิเมตร/วินาที และค่าความถี่ เท่ากับ 13.0 เฮิตรซ์ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

  • ประจำเดือนเมษายน 2555

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี
1. บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำช้างเผือก ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ 0.51 มิลลิเมตร/วินาที และค่าความถี่ เท่ากับ 85.0 เฮิตรซ์ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

2.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำอินทร์เนรมิต ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ น้อยกว่า 0.30 มิลลิเมตร/วินาที และค่าความถี่ เท่ากับ 0 เฮิตรซ์ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
2.บริเวณใต้แนวสายส่งไฟฟ้า ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ 1.02 มิลลิเมตร/วินาที และค่าความถี่ เท่ากับ 10.0 เฮิตรซ์ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2555

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี
1. บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำช้างเผือก ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ 0.51 มิลลิเมตร/วินาที และค่าความถี่ เท่ากับ 51.0 เฮิตรซ์ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

2.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำอินทร์เนรมิต ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ น้อยกว่า 0.30 มิลลิเมตร/วินาที และค่าความถี่ เท่ากับ 0 เฮิตรซ์ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
2.บริเวณใต้แนวสายส่งไฟฟ้า ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ น้อยกว่า 0.30 มิลลิเมตร/วินาที และค่าความถี่ เท่ากับ 0 เฮิตรซ์ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

  • ประจำเดือนมิถุนายน 2555

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี
1. บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำช้างเผือก ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ 0.76 มิลลิเมตร/วินาที และค่าความถี่ เท่ากับ 0 เฮิตรซ์ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

2.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำอินทร์เนรมิต ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ น้อยกว่า 0.30 มิลลิเมตร/วินาที และค่าความถี่ เท่ากับ 0 เฮิตรซ์ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
2.บริเวณใต้แนวสายส่งไฟฟ้า ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ น้อยกว่า 0.83 มิลลิเมตร/วินาที และค่าความถี่ เท่ากับ 12.0 เฮิตรซ์ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำช้างเผือก 2.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำอินทร์เนรมิต 3.บริเวณใต้แนวสายส่งไฟฟ้า
 โดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4479663
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]