การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หนองข้างคอก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21357/15467
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

    1. บริเวณบ้านสวนน้ำตก (หลังที่อยู่ใกล้สุดด้านทิศตะวันออก) ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า ค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง คือ 1.010 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ เท่ากับ 100.0 dB(L)ความถี่ เท่ากับ 19 เฮิตร์ซ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
    2. บริเวณทางด่วนพิเศษ กรุงเทพ-ชลบุรี ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า ค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง คือ 0.762 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ เท่ากับ 110.5 dB(L)ความถี่ เท่ากับ 47 เฮิตร์ซ(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือน เมื่อความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV)มิลลิเมตรต่อวินาทีขึ้นไป

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 2.บริเวณทางด่วนพิเศษ กรุงเทพ-ชลบุรี
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4479631
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]