การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. ช้างข้าม
 อำเภอ นายายอาม
 จังหวัด จันทบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 26315/15527
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพน้ำ ใน พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556

1.เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำประปา จำนวน 2 สถานี

1. บริเวณชุมชนบ้านหนองไทร

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.54(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5 – 8.5)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 1 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 156.0 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <1000 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 41.4 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <500 mg/l)

2. บริเวณชุมชนเขาดัน

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.92(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5 – 8.5)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 1 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 224.0 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <1000 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 31.5 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <500 mg/l)

2.เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 2 สถานี

1. บริเวณคลองกระแจะต้นน้ำ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 5.40(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 4.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 194.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 51..2mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

2. บริเวณคลองกระแจะท้ายน้ำ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 5.16(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 5.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 308.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 72.9 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

3.เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 2 สถานี

1. บริเวณโรงแต่งแร่

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.92(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.5 – 9.0)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 26.0 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <50.0 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 614.0 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <3000 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 925.9 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของสารอินทรีย์ในน้ำ (Chemical Oxygen Demand) เท่ากับ 82.0 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <120.0 mg/l )

2. บริเวณอาคารสำนักงาน

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.53(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.5 – 9.0)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 49.0 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <50.0 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 906.0 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <3000 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 719.1 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์(Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 4.0 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <20.0 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดค่าปริมาณน้ำมันและไขมัน(Oil&Grease)เท่ากับ 2.0(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <5.0 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลไฟต์ (Sulfide) เท่ากับ 0.3 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <1.0 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของสารอินทรีย์ในน้ำ(Chemical Oxygen Demand) เท่ากับ 97.0 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <120.0 mg/l )

 หมายเหตุ 1.*ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา (พ.ศ.2543)

2. *มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน ที่มิใช่น้ำทะเล ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537)

3.*มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539)ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เรื่องกำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณชุมชนบ้านหนองไทร 2. บริเวณชุมชนเขาดัน 3. บริเวณคลองกระแจะต้นน้ำ 4.บริเวณคลองกระแจะท้ายน้ำ 5.บริเวณโรงแต่งแร่ 6.บริเวณอาคารสำนักงาน
 โดย บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4457194
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]