การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลกองดิน
 อำเภอ แกลง
 จังหวัด ระยอง
 เลขที่ประทานบัตร 23718/15468
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 29 เมษายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณบ้านราษฎรที่ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุดด้านทิศตะวันตก ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง 3 แนว ในแนวแกนยาว ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.25 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 14.5 เฮิร์ตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0211 มิลลิเมตร ในแนวแกนตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.0183 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 18.6 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.146 มิลลิเมตร และในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 1.79 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 12.3 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0175 มิลลิเมตร โดยมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง เท่ากับ 2.59 มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ เท่ากับ 115.9 dB(L)(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  • ในวันที่ 1 กันยายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณบ้านราษฎรที่ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุดด้านทิศตะวันตก ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง 3 แนว ในแนวแกนยาว ซึ่งมีค่าเท่ากับ 10.5 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 1.02 เฮิร์ตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0143 มิลลิเมตร ในแนวแกนตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 34.1 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 1.70 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0106 มิลลิเมตร และในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 7.3 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 0.730 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0125 มิลลิเมตร โดยมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง เท่ากับ 1.74 มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ เท่ากับ 94.0 dB(L)(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 สถานที่ตรวจวัด บริเวณบ้านราษฎรที่ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุดด้านทิศตะวันตก
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4508229
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]