การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. บางพระ
 อำเภอ ศรีราชา
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21375/15320
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์-26 เมษายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  • บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน เลขที่6/2 วันที่ 22/02/56 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนว คือ แนวดิ่ง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.508 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 27 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00326 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.46 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 27 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00667 มิลลิเมตร และในแนวขวาง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.445 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 47 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00130 มิลลิเมตร โดยมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง เท่ากับ 1.52 มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ เท่ากับ 100 dB(L)(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)วันที่ 26/04/56 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนว คือ แนวดิ่ง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.08 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 38 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00328 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.762 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 31 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00274 มิลลิเมตร และในแนวขวาง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.508 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 34 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00159 มิลลิเมตร โดยมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง เท่ากับ 1.25 มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ เท่ากับ 102 dB(L)(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  • บริเวณบ้านเลขที่ 13/1 วันที่ 22/02/56 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนว คือ แนวดิ่ง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.635 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 32 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00329 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.02 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 32 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00608 มิลลิเมตร และในแนวขวาง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 47 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00121 มิลลิเมตร โดยมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง เท่ากับ 1.05 มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ เท่ากับ 106 dB(L)(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)วันที่ 26/04/56 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนว คือ แนวดิ่ง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.623 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 27 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00264 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.12 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 42 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00381 มิลลิเมตร และในแนวขวาง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.815 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 30 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00318 มิลลิเมตร โดยมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง เท่ากับ 1.09 มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ เท่ากับ 101 dB(L)(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

1

4.7

0.75

21

26.4

0.20

2

9.4

0.75

22

27.6

0.20

3

12.7

0.67

23

28.9

0.20

4

12.7

0.51

24

30.2

0.20

5

12.7

0.40

25

31.4

0.20

6

12.7

0.34

26

32.7

0.20

7

12.7

0.29

27

33.9

0.20

8

12.7

0.25

28

35.2

0.20

9

12.7

0.23

29

36.4

0.20

10

12.7

0.20

30

37.7

0.20

11

13.8

0.20

31

39.0

0.20

12

15.1

0.20

32

40.2

0.20

13

16.3

0.20

33

41.5

0.20

14

17.6

0.20

34

42.7

0.20

15

18.8

0.20

35

44.0

0.20

16

20.1

0.20

36

45.2

0.20

17

21.4

0.20

37

46.5

0.20

18

22.6

0.20

38

47.8

0.20

19

23.9

0.20

39

49.0

0.20

20

25.1

0.20

>40

50.8

0.20

*มาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

*ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านเรือนราษฎรบ้านสุขไพรวัน 2.บริเวณวัดถ้ำระฆังทอง
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4479695
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]