การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ผาสิงห์
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด น่าน
 เลขที่ประทานบัตร 32112/15364
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในเดือนมิถุนายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณชุมชนบ้านทุ่งผึ้ง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง 3 แนว ซึ่งในแนวขวางค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.445 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ 10.1 เฮิร์ตซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00862 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.461 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ 11.4 เฮิร์ตซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.01033 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.461 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ 11.4 เฮิร์ตซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.01033 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  • ในเดือนพฤศจิกายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณชุมชนบ้านทุ่งผึ้ง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง 3 แนว ซึ่งในแนวขวางค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.510 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ 10.2 เฮิร์ตซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.01027 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.601 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ 11.0 เฮิร์ตซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.01108มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.601 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ 11.0 เฮิร์ตซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.01108 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด บริเวณชุมชนบ้านทุ่งผึ้ง
 โดย บริษัท พี.เอส.พี. ไมนิ่งแอนด์เอ็นวิรอนเม้นทอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4508952
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]