การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 อำเภอ เมืองชลบุรี
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21387/15598
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 24 เมษายน 2555

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง มีค่าเท่ากับ 0.238 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 13.5 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00270 มิลลิเมตร ในแนวตั้งมีค่าเท่ากับ 0.159 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 24.1 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00091 มิลลิเมตร และแนวยาวมีค่าเท่ากับ 0.190 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 17.7 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00163 มิลลิเมตรโดยมีค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง เท่ากับ 0.275 มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ เท่ากับ 100 เดซิเบล (แอล) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง มีค่าเท่ากับ 1.30 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 20.9 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0105 มิลลิเมตร ในแนวตั้งมีค่าเท่ากับ 1.27 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 22.3 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00844 มิลลิเมตร และแนวยาวมีค่าเท่ากับ 1.27 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 16.7 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0111 มิลลิเมตรโดยมีค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง เท่ากับ 1.53 มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ เท่ากับ 129.7 เดซิเบล (แอล) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย
  3. บริเวณถนนซอยคีรีนคร(บริเวณใกล้หมุดหลักฐานที่7-8) ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง มีค่าเท่ากับ 0.540 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 14.9 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00472 มิลลิเมตร ในแนวตั้งมีค่าเท่ากับ 0.333 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 21.8 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00288 มิลลิเมตร และแนวยาวมีค่าเท่ากับ 0.952 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 17.2 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00764 มิลลิเมตรโดยมีค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง เท่ากับ 1.01 มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ เท่ากับ 106.5 เดซิเบล (แอล) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย

    หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้
 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 3.บริเวณถนนซอยคีรีนคร(บริเวณใกล้หมุดหลักฐานที่7-8)
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4507248
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]