การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หนองข้างคอก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21397/15784
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556
  • เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี
    1. บริเวณบ้านสวนน้ำตก (หลังที่อยู่ใกล้สุดด้านทิศตะวันออก) ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.508 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 12 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00062 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.635 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 20 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00099 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.762 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 15 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00081 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) ค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง คือ 1.05 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ เท่ากับ 100.0 dB(L)
    2. บริเวณทางด่วนพิเศษ กรุงเทพ-ชลบุรี ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 33 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00053 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 2.16 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 25 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00394 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.59 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 22 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00198 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) ค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง คือ 2.25 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ เท่ากับ 100.0 dB(L)

เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือน เมื่อความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV)มิลลิเมตรต่อวินาทีขึ้นไป

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านสวนน้ำตก (หลังที่อยู่ใกล้สุดด้านทิศตะวันออก) 2.บริเวณทางด่วนพิเศษ กรุงเทพ-ชลบุรี
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4482133
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]