การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 อำเภอ เมืองชลบุรี
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21388/15469
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง มีค่าเท่ากับ 0.238 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 13.5 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00270 มิลลิเมตร ในแนวตั้งมีค่าเท่ากับ 0.159 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 24.1 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00091 มิลลิเมตร และแนวยาวมีค่าเท่ากับ 0.190 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 17.7 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00163 มิลลิเมตรโดยมีค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง เท่ากับ 0.275 มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ เท่ากับ 100 เดซิเบล (แอล) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณบ้านมาบหวาย ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง มีค่าเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 7.3 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00265 มิลลิเมตร ในแนวตั้งมีค่าเท่ากับ 0.159 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 32 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00076 มิลลิเมตร และแนวยาวมีค่าเท่ากับ 0.0952มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 22.8 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00135มิลลิเมตรโดยมีค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง เท่ากับ 0.174มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ เท่ากับ 108.0 เดซิเบล (แอล) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย

 

  • ในระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง มีค่าเท่ากับ 0.159มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 10 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00237มิลลิเมตร ในแนวตั้งมีค่าเท่ากับ 0.175 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 76เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00045 มิลลิเมตร และแนวยาวมีค่าเท่ากับ 0.159 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 11.3 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00221 มิลลิเมตรโดยมีค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง เท่ากับ 0.214 มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ เท่ากับ 101.9 เดซิเบล (แอล) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณบ้านมาบหวาย ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง มีค่าเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 37.9 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00132มิลลิเมตร ในแนวตั้งมีค่าเท่ากับ 0.143 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 39.4 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00058 มิลลิเมตร และแนวยาวมีค่าเท่ากับ 0.159 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 24.4 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00084 มิลลิเมตรโดยมีค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง เท่ากับ 0.175มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ เท่ากับ 94.0 เดซิเบล (แอล) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บริเวณบ้านมาบหวาย
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4507737
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]