การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. บ่อพลอย
 อำเภอ บ่อพลอย
 จังหวัด กาญจนบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 26683/15136
 ลำดับที่ 55
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2555
 รายละเอียด
 
  • เดือนพฤษภาคม 2555

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

จากการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมืองของโครงการ ทั้งหมด 2 สถานี พบว่า

1. บริเวณโรงเรียนบ้านปะอำ 2. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ มีค่าความถี่ (Frequency) ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) และค่าการขจัด (Peak Displacement) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน วันที่ 23 พฤษภาคม 2555

  • เดือนตุลาคม 2555

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

จากการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมืองของโครงการ ทั้งหมด 2 สถานี พบว่า

1. บริเวณโรงเรียนบ้านปะอำ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0635 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ ไม่สามารถหาค่าได้ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.445 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ ไม่สามารถหาค่าได้ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00059 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0635 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ ไม่สามารถหาค่าได้ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร ค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทางเท่ากับ 0.460 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 100.0 dB(L)(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

2. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.572 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 64 เฮิรตซ์ (Hz) ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00124 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.508 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ <100 เฮิรตซ์ (Hz)และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00065 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.889 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 57 เฮิรตซ์ (Hz)และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00205 มิลลิเมตร ค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทางเท่ากับ 1.03 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 100.0 dB(L)(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงเรียนบ้านประอำ 2. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4479724
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]