การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 อำเภอ เมืองชลบุรี
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21391/15608
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 19 สิงหาคม 2556
 • เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

    1.บริเวณบ้านวังตะโก ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนว คือ แนวดิ่ง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 6.7 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00664 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.111 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 2.2 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00683 มิลลิเมตร และในแนวขวาง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 2.3 เฮิรตซ์ และค่าการขจัด 0.0125 มิลลิเมตร ความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง 0.158 มิลลิเมตร/วินาที (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

 • ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556
 • เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

      2.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง 3 แนว เนื่องจากระดับความสั่นสะเทือนมีค่าความเร็วอนุภาคน้อยกว่า 0.254 จนทำให้เครื่องมือไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

  หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 •  สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านวังตะโก 2.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ
   โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  4479607
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]