การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หนองข้างคอก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21361/15591
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2556
 • เรื่องผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน จำนวน 5 สถานี

  1. บริเวณบ้านสวนน้ำตก ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 13.0 เฮิรตซ์ (Hz) ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00126 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0794 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 102เฮิรตซ์ (Hz)และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00021 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.111 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 29.7 เฮิรตซ์ (Hz)และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00077 มิลลิเมตร ค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทางเท่ากับ 0.132 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 91.5 dB(L)(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณบ้านวังตะโก2 (ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้) ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 10.7 เฮิรตซ์ (Hz) ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00150 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0794มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 53 เฮิรตซ์ (Hz)และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00025 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0952มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 18.1 เฮิรตซ์ (Hz)และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00104 มิลลิเมตร ค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทางเท่ากับ 0.135 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 91.5 dB(L)(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณบ้านวังตะโก1 (ด้านทิศตะวันตก) ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.159 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 12.4 เฮิรตซ์ (Hz) ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00190มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 21.1 เฮิรตซ์ (Hz)และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00117 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.238 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 11.7 เฮิรตซ์ (Hz)และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00298 มิลลิเมตร ค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทางเท่ากับ 0.249 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 103.5 dB(L)(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  4. บริเวณบ้านมาบหวาย ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 7.3 เฮิรตซ์ (Hz) ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00265 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.159 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 32.0เฮิรตซ์ (Hz)และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00076 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0952 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 22.8เฮิรตซ์ (Hz)และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00135 มิลลิเมตร ค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทางเท่ากับ 0.174 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 108.0 dB(L)(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  5. บริเวณข้างทางด่วนพิเศษ กรุงเทพฯ - ชลบุรี ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.286 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 9.3 เฮิรตซ์ (Hz) ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00843มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.333 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 25.9 เฮิรตซ์ (Hz)และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00365 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.190 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 5.5 เฮิรตซ์ (Hz)และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00567มิลลิเมตร ค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทางเท่ากับ 0.353 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 101.0 dB(L)(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  • ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน จำนวน 5 สถานี

 1. บริเวณบ้านสวนน้ำตก พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง 3 แนว เนื่องจากระดับความสั่นสะเทือนมีค่าความเร็วอนุภาคน้อยกว่า 0.254 จนทำให้เครื่องมือไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
 2. บริเวณบ้านวังตะโก2 (ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้) พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง 3 แนว เนื่องจากระดับความสั่นสะเทือนมีค่าความเร็วอนุภาคน้อยกว่า 0.254 จนทำให้เครื่องมือไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 3. บริเวณบ้านวังตะโก1 (ด้านทิศตะวันตก) พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง 3 แนว เนื่องจากระดับความสั่นสะเทือนมีค่าความเร็วอนุภาคน้อยกว่า 0.254 จนทำให้เครื่องมือไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 4. บริเวณบ้านมาบหวาย พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง 3 แนว เนื่องจากระดับความสั่นสะเทือนมีค่าความเร็วอนุภาคน้อยกว่า 0.254 จนทำให้เครื่องมือไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
 • ในระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน จำนวน 5 สถานี

 1. บริเวณบ้านสวนน้ำตก ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 15.4 เฮิรตซ์ (Hz) ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00265 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 28.4 เฮิรตซ์ (Hz)และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00124 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.317 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 26.6 เฮิรตซ์ (Hz)และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00409 มิลลิเมตร ค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทางเท่ากับ 0.349 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 101.0 dB(L)(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 2. บริเวณบ้านวังตะโก2 (ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้) ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.190 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 10.0 เฮิรตซ์ (Hz) ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00355 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.270 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 17.7 เฮิรตซ์ (Hz)และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00245 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 9.8 เฮิรตซ์ (Hz)และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00493 มิลลิเมตร ค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทางเท่ากับ 0.278 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 91.5 dB(L)(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 3. บริเวณบ้านวังตะโก1 (ด้านทิศตะวันตก) ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.270 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 8.3 เฮิรตซ์ (Hz) ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00482 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.143 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 9.3 เฮิรตซ์ (Hz)และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00197 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.302 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 5.6 เฮิรตซ์ (Hz)และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00711มิลลิเมตร ค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทางเท่ากับ 0.386มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 114.2 dB(L)(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 4. บริเวณบ้านมาบหวาย ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.429 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 8.1 เฮิรตซ์ (Hz) ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00826 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.238 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 14.7 เฮิรตซ์ (Hz)และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00305 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0508 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 11 เฮิรตซ์ (Hz)และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00662 มิลลิเมตร ค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทางเท่ากับ 0.517 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 105.5 dB(L)(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 5. บริเวณข้างทางด่วนพิเศษ กรุงเทพฯ - ชลบุรี ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.333 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 16.1 เฮิรตซ์ (Hz) ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00468 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.286 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 16.4 เฮิรตซ์ (Hz)และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00252 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.460 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 15.1 เฮิรตซ์ (Hz)และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00470 มิลลิเมตร ค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทางเท่ากับ 0.560มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 115.2 dB(L)(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

1

4.7

0.75

21

26.4

0.20

2

9.4

0.75

22

27.6

0.20

3

12.7

0.67

23

28.9

0.20

4

12.7

0.51

24

30.2

0.20

5

12.7

0.40

25

31.4

0.20

6

12.7

0.34

26

32.7

0.20

7

12.7

0.29

27

33.9

0.20

8

12.7

0.25

28

35.2

0.20

9

12.7

0.23

29

36.4

0.20

10

12.7

0.20

30

37.7

0.20

11

13.8

0.20

31

39.0

0.20

12

15.1

0.20

32

40.2

0.20

13

16.3

0.20

33

41.5

0.20

14

17.6

0.20

34

42.7

0.20

15

18.8

0.20

35

44.0

0.20

16

20.1

0.20

36

45.2

0.20

17

21.4

0.20

37

46.5

0.20

18

22.6

0.20

38

47.8

0.20

19

23.9

0.20

39

49.0

0.20

20

25.1

0.20

>40

50.8

0.20

*มาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

*ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 2.บริเวณบ้านวังตะโก2 3.บริเวณบ้านวังตะโก1 4.บริเวณบ้านมาบหวาย 5.บริเวณข้างทางด่วนพิเศษ กรุงเทพฯ - ชลบุรี
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4479689
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]