การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 อำเภอ เมืองชลบุรี
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21399/15856
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 24,28,30 เมษายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

1. บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ ในแนวขวาง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.238 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 13.5 เฮตร์ซ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00270 มิลลิเมตร และในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.159 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 24.1 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.00091 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 1.190 มิลลิเมตร/วินาที ค่าควาถี่ เท่ากับ 17.7 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00163 มิลลิเมตร โดยมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ 0.275มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ เท่ากับ 100.0 dB(L) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

2. บริเวณบ้านไร่ไหหลำ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ ในแนวขวาง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.190 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 55เฮิตร์ซ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00167 มิลลิเมตร และในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.175 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 18.3 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.00129 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.286 มิลลิเมตร/วินาที ค่าควาถี่ เท่ากับ 18.5 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00250 มิลลิเมตร โดยมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ 0.294 มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ เท่ากับ 100.0 dB(L) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

3. บริเวณขอบแปลงคำขอฯด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ ในแนวขวาง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.56 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 12.5 เฮิตร์ซ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0431 มิลลิเมตร และในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 1.84 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 12.7 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.0219 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 4.02 มิลลิเมตร/วินาที ค่าควาถี่ เท่ากับ 14.4 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0464 มิลลิเมตร โดยมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ 4.87 มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ เท่ากับ 117.4 dB(L) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ 3.บริเวณขอบแปลงคำขอฯด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4508643
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]