การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หนองข้างคอก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21353/15599
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2555
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านไหหลำ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.143 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 31 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00149มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 18.1 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00109 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 12.7 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00131 มิลลิเมตร ความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง 0.184มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 91.5 เดซิเบล(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
  2. บริเวณบ้านในหุบ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวางเท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 8.1 เฮิตร์ซและค่าการขจัดเท่ากับ 0.00509 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.397 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 31.5เฮิตร์ซ  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00190 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.349 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 11.8 เฮิตร์ซและค่าการขจัดเท่ากับ 0.00405 มิลลิเมตรความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง 0.412 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 112.6 เดซิเบล (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวางเท่ากับ 0.238 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 3.5 เฮิตร์ซและค่าการขจัดเท่ากับ 0.00270 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.159 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 24.1 เฮิตร์ซ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00091 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.190 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 17.7 เฮิตร์ซและค่าการขจัดเท่ากับ 0.00163 มิลลิเมตรความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง 0.275 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 100.0 เดซิเบล (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

1

4.7

0.75

21

26.4

0.20

2

9.4

0.75

22

27.6

0.20

3

12.7

0.67

23

28.9

0.20

4

12.7

0.51

24

30.2

0.20

5

12.7

0.40

25

31.4

0.20

6

12.7

0.34

26

32.7

0.20

7

12.7

0.29

27

33.9

0.20

8

12.7

0.25

28

35.2

0.20

9

12.7

0.23

29

36.4

0.20

10

12.7

0.20

30

37.7

0.20

11

13.8

0.20

31

39.0

0.20

12

15.1

0.20

32

40.2

0.20

13

16.3

0.20

33

41.5

0.20

14

17.6

0.20

34

42.7

0.20

15

18.8

0.20

35

44.0

0.20

16

20.1

0.20

36

45.2

0.20

17

21.4

0.20

37

46.5

0.20

18

22.6

0.20

38

47.8

0.20

19

23.9

0.20

39

49.0

0.20

20

25.1

0.20

>40

50.8

0.20

*มาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

*ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านไหหลำ 2.บริเวณบ้านในหุบ 3.บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4507048
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]